contaminación térmica

THERMISCHE VERONTREINIGING, OORZAKEN EN GEVOLGEN

Thermische verontreiniging is een proces waarbij de temperatuur van het milieu op een schadelijke manier verandert. Deze temperatuursverandering kan zowel naar boven als naar beneden worden weerkaatst, wat een negatieve invloed heeft op de kwaliteit van lucht, water en levende wezens.

WAAROM WORDT HET VEROORZAAKT? WAT ZIJN DE GEVOLGEN?

Deze vorm van verontreiniging wordt minder genoemd dan andere, maar is daarom niet minder belangrijk; veel milieu-organisaties zijn de strijd tegen thermische verontreiniging al aangegaan.

Thermische verontreiniging wordt bijvoorbeeld veroorzaakt door industriële activiteit, waarbij warmte op ongecontroleerde wijze in het milieu wordt gebracht:

 • Het gebruik van water als koelsysteem: de belangrijkste oorzaken van deze verontreiniging zijn industriële en productie-installaties. Deze installaties betrekken water uit nabijgelegen bronnen om oververhitting van hun machines te voorkomen, dat zij vervolgens weer aan deze bron afgeven, maar dan bij een hogere temperatuur. Wanneer dit water wordt teruggevoerd naar zijn natuurlijke bron, stijgt de temperatuur van dat waterlichaam aanzienlijk.
 • Ontbossing en bodemerosie: deze factoren verhogen het niveau of stellen watermassa’s bloot aan zonlicht, waardoor ze abnormaal opwarmen.
 • Natuurlijke oorzaken: vulkanen en geothermische activiteit kunnen bijvoorbeeld ook een invloed hebben op de opwarming van grondwater en oceaanwater, met grote gevolgen voor het milieu.

Wat zijn de gevolgen van thermische vervuiling?

 • Verlaagd zuurstofgehalte in het water: Warm water kan minder opgeloste zuurstof vasthouden dan koud water, als gevolg van het teveel aan interne energie. Dit maakt het water minder geschikt voor leven, waardoor diersoorten verstikken.
 • Toename van toxines: water van industrieën dat in zeeën en rivieren stroomt, kan toxines bevatten en deze hebben een effect op de ecologie van het gebied, waardoor meer ziekten kunnen ontstaan.
 • Massale migratie: stijgende of dalende temperaturen kunnen ertoe leiden dat soorten migreren naar omgevingen waar de omstandigheden geschikter zijn, met alle gevolgen van dien voor organismen die voor hun voortbestaan van deze soorten afhankelijk zijn.

Om op te treden en thermische verontreiniging te bestrijden zijn er een aantal oplossingen, zoals het versterken van de milieuwetgeving, het recycleren van water afkomstig van industriële processen of het uitvoeren van herbebossingsplannen.

Lees meer over hernieuwbare energiebronnen en het milieu in onze blog.


El precio de la energía

WAAROM STIJGT DE PRIJS VAN ELEKTRICITEIT?

De stijgende vraag, de hogere gasprijzen en de stijgende prijs van CO2-emissies zijn de belangrijkste redenen waarom de elektriciteitsprijzen stijgen.

OM TE BEGRIJPEN WAAROM DE ENERGIEPRIJZEN DE PAN UIT RIJZEN

De stijging van de elektriciteitskosten wordt de grootste zorg van de Spanjaarden volgens de laatste barometers van het CIS (Sociologisch Onderzoekcentrum): Het jaar 2021 was het jaar met de duurste prijs per megawattuur (MWH) in de geschiedenis (111,93 euro); in 2022 overschreden de elektriciteitskosten in Spanje de grens van 500 euro per megawattuur (MWh), vooral door de snel stijgende gasprijs als gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.

De stijging van de elektriciteitsprijzen is te wijten aan verschillende factoren, waarvan de belangrijkste de volgende zijn:

 • De prijs van gas, een van de meest gebruikte fossiele brandstoffen om energie op te wekken, stijgt. Aangezien wij in Europa afhankelijk zijn van ingevoerd gas, hebben wij rechtstreeks te lijden onder de prijsstijging daarvan.
 • Als gevolg van temperatuurschommelingen en de noodzaak om zich aan elk seizoen aan te passen (het huis warm houden in de winter en koud in de zomer), wordt er meer elektriciteit verbruikt in apparaten zoals airconditioning of verwarming, waardoor het verbruik toeneemt en de kosten hoger worden.
 • De opwekking van elektriciteit met gecombineerde cyclus gaat ook gepaard met kosten voor CO2-emissies. In februari van dit jaar bereikten de kosten 90 euro per ton, hoewel de kosten sindsdien zijn gedaald en het gemiddelde voor 2022 op 82 euro ligt.
 • De prijs van duurzame energie in de eindprijs, aangezien deze in Spanje nog niet voldoende ontwikkeld is en het niet mogelijk is de gehele vraag te dekken met dit type energie alleen.

De hoge elektriciteitsprijzen in Europa zullen ten minste tot september aanhouden, waardoor wij ons op lange termijn in een twijfelachtige situatie bevinden en… Wat is de oplossing? Een daarvan zou kunnen zijn om minder te verbruiken en te betalen via hernieuwbare energiebronnen, wat bovendien een dubbel voordeel heeft: economisch en ecologisch.

Deze situatie zet ons aan het denken over hoe afhankelijk wij zijn van fossiele brandstoffen en hoe ver wij nog moeten gaan om het gebruik van hernieuwbare energiebronnen in ons land te verhogen.


energías fósiles

EEN TOEKOMST MET MEER GROENE ENERGIE EN MINDER FOSSIELE BRANDSTOFFEN

Hernieuwbare energiebronnen zijn onuitputtelijke natuurlijke bronnen, zoals de wind of de zon. Zij zijn dus veel milieuvriendelijker. In tegenstelling tot fossiele brandstoffen zijn zij niet vervuilend en vormen zij het schoonste alternatief.

HERNIEUWBARE ENERGIEBRONNEN, HET ALTERNATIEF VOOR FOSSIELE BRANDSTOFFEN

In het licht van het crisisscenario waarmee Europa wordt geconfronteerd, wordt tussen de EU-landen gezocht naar besparings- en solidariteitsformules, en neemt het engagement voor hernieuwbare energie sterk toe.

Drastische prijsdalingen en technologische vooruitgang op het gebied van windmolens en fotovoltaïsche zonne-energie hebben aangetoond dat deze hernieuwbare energiebronnen een belangrijke rol kunnen spelen in de elektriciteitssystemen van de wereld. Bovendien maken technologische doorbraken de opslag ervan veel efficiënter.

Momenteel zijn fossiele brandstoffen goed voor meer dan driekwart van het primaire energieverbruik in de wereld, voor vervoer, industrie en huisvesting. Zij nemen ook een groot deel (meer dan twee derde) van de elektriciteitsproductie voor hun rekening, ondanks de voortdurende stijging van het aandeel van hernieuwbare energiebronnen.

Steenkool blijft de belangrijkste bron van elektriciteitsproductie, dankzij de overvloed en de lage kostprijs ervan. Maar omdat het veel broeikasgassen uitstoot, dreigt de ontwikkeling ervan te worden afgeremd.

Als het huidige aandeel van fossiele brandstoffen wordt gehandhaafd en de vraag naar energie tegen 2050 bijna verdubbelt, zullen de emissies de hoeveelheid koolstof die kan worden uitgestoten om de gemiddelde temperatuurstijging wereldwijd tot 2°C te beperken, ruimschoots overschrijden en zou het emissieniveau desastreuze gevolgen hebben voor het klimaat op aarde. Een van de mogelijkheden voor de energiesector om de emissies terug te dringen is dan ook het energieverbruik te verminderen.

Al met al zien we dat de uitdaging van de 21e eeuw duidelijk is: de opwarming van de aarde bestrijden.  Deze strijd brengt vele veranderingen met zich mee in de manier waarop we denken, produceren en onze energie verbruiken, maar vandaag zijn we ons al bewust van de urgentie en de verandering die moet plaatsvinden om een groenere en leefbaardere toekomst voor toekomstige generaties te garanderen. Het doel? Het doel is het aandeel van hernieuwbare energiebronnen te verhogen tot 25% in 2022 en ten minste 32% in 2030.


Los medios de transporte

HET MEEST EN MINST VERVUILENDE VERVOERMIDDEL

Door de klimaatverandering en de strijd voor een koolstofarme economie horen we de laatste tijd veel over vervuiling, en ook de vervoerswijzen staan in de schijnwerpers. Diesel- of benzineauto’s? Openbaar vervoer?

WAT ZIJN DE MINST VERVUILENDE VERVOERMIDDELEN VAN DEZE TIJD?

De afgelopen jaren heeft het debat over de beheersing van toxische emissies en de aanpak van milieuverontreiniging dagelijks op de voorpagina’s van vele media gestaan. De repercussies van deze kwestie op onze onmiddellijke omgeving hebben steeds meer sociale, politieke en economische implicaties.

In deze tijd van het jaar reizen velen van ons en als we dat doen, houden we met veel dingen rekening. We houden er echter zelden rekening mee welke vervoermiddelen het meest of het minst vervuilend zijn om onze bestemming te bereiken.

Dit zijn de meest en minst vervuilende vervoermiddelen:

Lopen en fietsen:

Lopen en fietsen zijn altijd de meest milieuvriendelijke vervoermiddelen en dragen bij tot de zorg voor het milieu. Het gebruik ervan draagt bij tot de beheersing van de hoeveelheid lucht en is een vervoermiddel waarbij geen kooldioxide in de atmosfeer vrijkomt. Deze manier van verplaatsen is ook gezond en heeft meerdere voordelen, in feite is het bij verplaatsingen door de stad nog sneller om te fietsen of te lopen.

Treinen en spoorvervoer:

In dit geval hebben we het over de metro, de tram, de hogesnelheidstreinen… Deze vertegenwoordigen het massavervoer met de minste uitstoot voor het milieu. Met name de trein kan meer dan 150 mensen vervoeren met een uitstoot van 14 gram CO2 per persoon. Bovendien levert het gebruik van het openbaar vervoer nog een ander voordeel voor het milieu op, namelijk minder verkeersopstoppingen.

Het schip:

Het milieueffect ervan hangt sterk af van het schip of de brandstof die het gebruikt. Volgens het Department for Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS) stoot een commercieel vaartuig ongeveer 18 gram CO2 uit per afgelegde kilometer. Een veel milieuvriendelijker optie dan andere vervoerswijzen, zoals de auto of het vliegtuig (afhankelijk van de uitstoot en de bezettingscapaciteit).

De auto:

Het echte probleem van het autogebruik is op zich niet hoeveel het vervuilt (104g CO2 per kilometer per reiziger), maar dat het niet op een functionele manier wordt gebruikt. Natuurlijk vervuilt een auto veel en als het een dieselauto is nog meer. Om u een idee te geven: auto’s in de belangrijkste Spaanse steden vervuilen op één dag meer dan de grootste fabriek van het land in een heel jaar doet. Alle auto’s ter wereld produceren tien keer meer vervuilende gassen dan alle actieve vulkanen op aarde.

Het vliegtuig:

Ten slotte is het vliegtuig het meest vervuilende vervoermiddel en het middel dat de meeste broeikasgassen uitstoot. Voor langeafstandsreizen hebben we vaak geen andere keuze dan het vliegtuig te nemen, maar voor andere, kortere reizen kan de trein een veel milieuvriendelijker alternatief zijn.

Kortom, gewoon door kleine gebaren te maken en een beetje aan het milieu te denken wanneer we reizen, zouden we een veel duurzamere en minder vervuilde planeet kunnen creëren.

Meer artikelen in onze nieuwssectie!


descarbonización

STREVEN NAAR DECARBONISATIE

Ontkoling is een proces ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, voornamelijk in de vorm van kooldioxide. Alle landen die bezig zijn met het koolstofarm maken van hun economie nemen maatregelen om de uitstoot van deze gassen te verminderen.

WAT IS DE MANIER OM TOT EEN KOOLSTOFARME ECONOMIE TE KOMEN?

Het is 20 jaar geleden dat de eerste internationale overeenkomst werd ondertekend om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, bekend als het Kyoto-protocol, maar desondanks is de uitstoot blijven stijgen.

Een teveel aan broeikasgassen zorgt ervoor dat de atmosfeer meer energie opslaat, dat de gemiddelde temperatuur stijgt en dat zich meer extreme weersomstandigheden voordoen, waardoor de energiebalans van de planeet uit evenwicht wordt gebracht. Het is daarom van essentieel belang de economie sneller koolstofvrij te maken, en daartoe kunnen we hernieuwbare energiebronnen inzetten.

Hernieuwbare energiebronnen moeten een onmisbare rol spelen bij het streven naar een mondiale emissiebalans zonder uitstoot. Zij verminderen niet alleen de CO2-uitstoot in de atmosfeer, maar verminderen ook de energie-afhankelijkheid en vergemakkelijken de zelfvoorziening.

In de nieuwe klimaatveranderingswet wordt de weg naar decarbonisatie uitgestippeld. Zij heeft tot doel de naleving van de Overeenkomst van Parijs te waarborgen, de ontkoling en de overgang naar een circulair model te vergemakkelijken, de aanpassing aan de gevolgen van de klimaatverandering te bevorderen en een duurzaam ontwikkelingsmodel te consolideren dat werkgelegenheid genereert.

Het omvat belangrijke maatregelen op het gebied van energie, duurzame mobiliteit, aanpassing aan de klimaatverandering, rechtvaardige transitie en het mobiliseren van binnenlandse middelen, waaronder de ontwikkeling van een internationale strategie voor klimaatfinanciering om ervoor te zorgen dat de Spaanse ontwikkelingssamenwerking en investeringen worden afgestemd op de klimaatdoelstellingen van de SDG’s.

Deze strijd heeft een grote impact op bedrijven, aangezien het niet mogelijk is onze doelstellingen te bereiken en onze klimaatverplichtingen na te komen zonder de betrokkenheid van het bedrijfsleven.

Elk jaar dat voorbijgaat, is een jaar minder dat we tot onze beschikking hebben om te handelen, een jaar meer waarin broeikasgassen zich ophopen in de atmosfeer en een jaar meer waarin het wetenschappelijk bewijs voor de dringende noodzaak van klimaatactie wordt geconsolideerd, en daarom moeten we de komende jaren beslissende stappen zetten om de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs te verwezenlijken.

al het nieuws over hernieuwbare energieën!


Dependencia energética

WAT IS ENERGIE-AFHANKELIJKHEID?

Energie-afhankelijkheid kan worden gedefinieerd als de hoeveelheid primaire energie die een land moet invoeren om zichzelf te bevoorraden, hetzij in de vorm van warmte, elektriciteit of voor vervoer. Het gaat hier dus om de afhankelijkheid van een land van de buitenwereld voor alle energie die het verbruikt.

DUURZAME ENERGIE, DE GROTE WEDDENSCHAP TEGEN ENERGIEAFHANKELIJKHEID

Spanje beleeft een hausse op het gebied van hernieuwbare energie die naar 2030 wijst met een ambitieuze doelstelling: dat 42% van het eindenergieverbruik van het land en 74% van alle elektriciteitsproductie afkomstig moet zijn van hernieuwbare bronnen. Dit betekent dat in de loop van een decennium 60.000 MW aan schone energie in bedrijf moet worden genomen.

Ons land is voor ongeveer 73-74% afhankelijk van buitenlandse energie, waarmee het een van de meest energie-afhankelijke landen van de Europese Unie is, aangezien de gemiddelde energie-afhankelijkheid van de EU 53% bedraagt.

Een grote energie-afhankelijkheid heeft grote gevolgen, zoals:

 • Instabiliteit van de energievoorziening: de afhankelijkheid van andere landen voor een deel van de door een land verbruikte energie kan leiden tot wijzigingen in de energievoorziening, aangezien deze niet uitsluitend onder controle staat van het importerende land.
 • De gevolgen voor de economie: omdat de afhankelijkheid van het buitenland op energiegebied betekent dat de economie te lijden heeft onder voortdurende schommelingen van de energieprijs, hetgeen instabiliteit van de energiekosten veroorzaakt. Als gevolg daarvan kan deze energie-afhankelijkheid leiden tot een tekort op de handelsbalans van de landen.

Dus… Zijn hernieuwbare energiebronnen de oplossing voor onze energie-onafhankelijkheid?

Hernieuwbare energiebronnen spelen een steeds belangrijkere rol als bron van schone energie voor de consument en ook als buffer tegen de internationale geopolitieke situatie en de volatiliteit van de markten voor fossiele brandstoffen, en een van hun belangrijkste voordelen is energieonafhankelijkheid.

Hernieuwbare energiebronnen zijn grenzeloos en verbeteren de luchtkwaliteit en dus de levenskwaliteit, waardoor een minder volatiele energiemarkt en grotere prijsstabiliteit mogelijk worden.

En wat ons betreft… Wat kunnen we doen om het verbruik van fossiele brandstoffen te verminderen?

 • Gebruik het openbaar vervoer of de fiets in plaats van de auto.
 • Hergebruik en recycle verpakkingen en vermijd plastic.
 • Koop biologisch voedsel en biologische kleding om materialen op basis van aardolie te vermijden.
 • Overschakelen op 100% groene en hernieuwbare energie.

Om de energieafhankelijkheid te verminderen, moeten wij het gebruik van hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-, water- en windenergie bevorderen.


fuentes de energía renovables

WAT WORDT ER IN DE TOEKOMST VERWACHT VAN HERNIEUWBARE ENERGIEBRONNEN?

Momenteel nemen fossiele brandstoffen ongeveer tweederde van alle elektriciteitsproductiecapaciteit voor hun rekening, maar door de opkomst van hernieuwbare energiebronnen zal de situatie omdraaien en zullen zij in de toekomst nog slechts eenderde van de elektriciteitsproductiecapaciteit voor hun rekening nemen.

WAAR GAAT HET HEEN MET DE SECTOR?

Hernieuwbare energiebronnen zijn al tientallen jaren in ontwikkeling en werpen ongetwijfeld nu al vruchten af. Nog maar enkele jaren geleden genereerden zij 39% van het totale elektriciteitsverbruik in Spanje, maar zij zijn in opmars. Zoals het woord zelf al aangeeft, zijn hernieuwbare energiebronnen een alternatief voor niet-hernieuwbare bronnen en hebben zij nog een lange weg te gaan.

Het belang van hernieuwbare energie is geen gril, maar veeleer een noodzaak om het voortbestaan van de mens en de bewoonbaarheid van het aardoppervlak te verzekeren. Een van de huidige tendensen bij deze energiebronnen is namelijk de noodzaak om de productiekosten te drukken, waardoor zij nog concurrerender zullen worden.

Een andere zaak die reeds aan de gang is, is de geleidelijke integratie van het net. Gelukkig helpen intermitterende hernieuwbare energiebronnen, zoals zonne- en windenergie, nu al om het net in evenwicht te houden. Daardoor zijn er geen chaotische prijsstijgingen of -dalingen, en blijven de prijzen stabiel, zelfs wanneer de vraag groter is.

En in Spanje, hoe doet de sector hernieuwbare energie het? Veel bedrijven investeren reeds in de ontwikkeling, verbetering en toepassing van talrijke hernieuwbare energiebronnen. Spanje is een van de landen die zich het meest hebben ingezet voor de overgang naar een duurzamer paradigma, wat heeft geleid tot de geleidelijke decarbonisatie van de verschillende industrieën van het land.  Tegen 2030 zal de productie van hernieuwbare energie naar verwachting 42% van het totaal uitmaken.

Als land dat zich ertoe verbindt het gebruik van steenkool tegen 2050 geleidelijk stop te zetten, valt te verwachten dat de hernieuwbare energiebronnen in Spanje zich gunstig zullen blijven ontwikkelen. Dit brengt uitdagingen met zich mee waarmee de belangrijkste ondernemingen die zich bezighouden met energieopwekking, reeds worden geconfronteerd.

Kortom, zoals we zien is de tendens in de richting van hernieuwbare energie gunstig, met het oog op een groenere toekomst, met een vermindering van de gevolgen van de klimaatverandering en met het oog op de zorg voor de hele planeet.


olas de calor

WAT IS DE INVLOED VAN WARMTE OP FOTOVOLTAÏSCHE ZONNEPANELEN?

Sinds het begin van de zomer kent Spanje wekenlange hittegolven met recordhoogten. Dit is te wijten aan het feit dat de temperatuur van de aarde door de klimaatverandering van jaar tot jaar hoger wordt. De extreme temperaturen veroorzaken niet alleen schade aan de gezondheid van de mensen, maar ook aan het milieu door branden en stormen en aan fotovoltaïsche systemen, omdat die geen energie meer produceren als het warm is.

DE PRESTATIES VAN ZONNEPANELEN MET WARMTE

Mensen denken dat fotovoltaïsche panelen meer energie opwekken naarmate het warmer is, maar dat is helemaal niet waar.  Dit komt omdat fotovoltaïsche zonnepanelen energie produceren dankzij licht en niet dankzij warmte. In feite hebben hoge temperaturen een negatief effect op de prestaties van fotovoltaïsche panelen – warmte is het niet eens met zonnepanelen!

Om energie te produceren, hebben zonnepanelen zonnestraling nodig, die niet hetzelfde is als de omgevingstemperatuur. Daarom is het mogelijk een goede zonnestraling te hebben zonder al te hoge temperaturen. In het voorjaar bijvoorbeeld werken zonnepanelen efficiënter dan in de zomer, omdat er een goede kwaliteit zonnestraling is en de temperatuur milder is.

Het piekvermogen van een zonnepaneel is het maximale elektrische vermogen dat kan worden opgewekt. Pas op dit punt wordt het rendement van de fotovoltaïsche cellen voor 100% bereikt. We zullen alleen 100% van de productie zien op zonnige winterdagen, d.w.z. als we 100 Kwp aan zonnepanelen installeren, is het normaal dat we alleen op zonnige winterdagen deze piekproductie zullen bereiken.

Zoals we hebben gezien, neemt de opbrengst af naarmate de temperatuur stijgt. De meeste fabrikanten beweren dat bij 40 graden het rendement van het zonnepaneel meestal rond de 80% ligt. De ideale temperatuur voor een maximale productie ligt tussen 20 en 25 graden.

Enkele aanbevelingen die we kunnen volgen voor een goed beheer van een fotovoltaïsche installatie om problemen te voorkomen, zijn de volgende:

– Installeer omvormers en monitors om oververhitting van de installatie te voorkomen.

Laat ruimte tussen de panelen en het oppervlak, aangezien dit voor meer ventilatie zorgt en niet direct warmte absorbeert.

– Gebruik verdeelbladen op het paneel, deze verdelen de temperatuur naar een specifiek punt.

– Gebruik panelen met koeling, wat de efficiëntie met 20% kan verhogen.

Het lijdt geen twijfel dat de opeenvolgende hittegolven die wij in ons land meemaken, zelfs in fotovoltaïsche systemen een verwoestende uitwerking hebben.


La agrovoltaica

AGROVOLTAÏSCHE ENERGIE: ZONNE-ENERGIE EN LANDBOUW

L’agrovoltaïque consiste principalement à combiner production agricole et production d’énergie renouvelable, c’est-à-dire à faire coexister sur une même surface des panneaux solaires et des cultures. Cette approche innovante vise à créer de la valeur tant sur le territoire que dans les communautés locales où elle opère.

COMMENT EXPLOITER L’AGROVOLTAÏQUE? QUELS SONT LES NOMBREUX AVANTAGES DE L’AGROVOLTAÏQUE?

L’agrovoltaïque correspond à l’utilisation des ressources générées par la production d’énergie photovoltaïque pour le développement agricole.

Grâce aux panneaux solaires, le sol sur lequel ils sont installés est maintenu plus humide et protégé des rayons directs du soleil, offrant ainsi un environnement plus frais et plus prolifique pour le développement des plantes. Avec cette combinaison, les deux parties bénéficient de l’utilisation des ressources de l’autre.

Pour cette pratique, des systèmes de support fixes sont utilisés pour élever les panneaux solaires à environ cinq mètres au-dessus du champ de culture. Cela permet aux machines agricoles d’accéder aux cultures situées en dessous. D’autre part, il existe des installations dotées de systèmes de suivi, qui permettent d’orienter les panneaux afin de maximiser leur efficacité et d’éviter qu’ils fassent toujours de l’ombre au même endroit, s’adaptant ainsi aux besoins des plantes.

L’Espagne est un pays idéal pour la mise en œuvre de ces actions. La lumière incidente en Espagne peut plus que satisfaire la demande énergétique nationale. C’est pourquoi l’installation de panneaux solaires sur les champs de culture en Espagne est de l’argent bien investi, à condition de vérifier la quantité de rayonnement solaire que reçoit notre terre. La grande quantité d’énergie solaire que reçoit l’Espagne et son potentiel en tant que zone de culture sont le résultat d’une niche parfaite pour cette nouvelle forme d’agriculture.

L’agrovoltaïque présente, comme nous l’avons déjà vu, de nombreux avantages. Quels sont certains d’entre eux?

Maximiser l’énergie solaire: Les terres cultivées, les prairies et les zones humides sont les trois principales couvertures terrestres où le potentiel de production d’énergie solaire photovoltaïque est le plus élevé.

Rendement supérieur de l’installation solaire: le fait d’avoir des cultures sous les panneaux photovoltaïques réduit la température des panneaux, tout en évitant une baisse de rendement.

– Pas de création de déchets: ni acoustiques ni physiques. De cette façon, il réduit tout impact négatif sur l’environnement naturel et ne crée pas de déchets pour le développement de l’agriculture et de l’élevage, donnant ainsi de la liberté à ce type de ressources.

– Elle réduit l’utilisation de l’eau: les plantes ont ce que l’on pourrait appeler un point de saturation de la lumière. Ainsi, grâce aux ombres générées par les panneaux solaires, ils permettent d’éviter que les plantes aient une plus grande demande en eau. Les économies d’eau sont accrues grâce à l’ombre projetée par les panneaux solaires, qui empêche une évaporation plus rapide et retient davantage d’eau dans le sol.

Comme nous pouvons le constater, les utilisations et les utilités de l’énergie solaire photovoltaïque continuent de s’étendre, et l’agrovoltaïque est sans aucun doute une nouvelle innovation qui contribue à penser l’énergie solaire d’une manière plus large.


La energía eólica marina

OFFSHORE WINDENERGIE

Offshore-windenergie is een afgeleide van windenergie waarbij de installaties offshore worden geplaatst, zodat kan worden geprofiteerd van de grotere impact van de wind en de grotere constantheid ervan. Om deze hulpbron optimaal te benutten, worden grote offshore-constructies ontwikkeld die zijn uitgerust met de nieuwste technische innovaties.

VOORDELEN VAN OFFSHORE-WINDENERGIE EN DE IMPACT ERVAN IN SPANJE

Momenteel bevinden offshore-windmolenparken zich in ondiep water (60 meter) en ver van de kust en beschermde gebieden vanwege hun geologisch belang. Dit biedt Spanje de kans zich aan te sluiten bij de boom van drijvende offshore-windenergie.

Verschillende bedrijven hebben reeds projecten ontworpen om windmolenparken te installeren voor de Spaanse kust.  In december 2021 heeft de regering de routekaart voor de ontwikkeling van offshore windenergie en mariene energie in Spanje goedgekeurd. Met deze routekaart wordt beoogd tegen 2030 nieuwe hernieuwbare energiebronnen in mariene wateren te bevorderen, met als doel tussen 1. 000 en 3. 000 MW aan drijvende offshore-windenergie en 60 MW aan andere, meer beginnende mariene energiebronnen, zoals golf- of getijdenenergie.

Volgens studies van het Internationaal Energieagentschap (IEA) en de vereniging van de continentale windenergie-industrie Wind Europe zal drijvende wind de komende jaren zijn technologische rijpheid versnellen en zijn exploitatiekosten verlagen om zijn concurrentievermogen te vergroten.

Wat zijn de belangrijkste voordelen van offshore-windenergie?

 • Het is een schone, hernieuwbare, onuitputtelijke energie en draagt daarom bij tot het beëindigen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.
 • Het is een goedkope energiebron die kan concurreren met andere traditionele energiebronnen die schadelijker zijn voor het milieu, zoals steenkool, benzine of diesel.
 • In offshore-windmolenparken is de windstroming nog constanter dan op het land, aangezien zij niet in aanraking komen met ruwe oppervlakken of obstakels.
 • In landen met een hoge bevolkingsdichtheid is de installatie van drijvende windparken een goede optie, aangezien zij geen invloed hebben op de menselijke activiteit.

Spanje streeft er momenteel naar om tegen het einde van dit decennium tussen 15 en 17 drijvende offshore-windmolenparken te hebben. Daartoe moet zij een beginnende technologie ontwikkelen waarin zij een leidende positie inneemt en waarmee markten over de hele wereld kunnen worden ontsloten, al zullen er ook enkele moeilijkheden zijn omdat de milieuverklaring ingewikkelder is dan op het land.

Om offshore-windenergie in ons land in de praktijk te brengen, moet een van de eerste stappen de goedkeuring zijn van maritieme ruimtelijke plannen om mogelijke locaties vast te stellen en de coëxistentie met andere activiteiten te regelen.