La cumbre de la OTAN

NAVO-TOP, HERNIEUWBARE ENERGIE EN KLIMAATNOODSITUATIE

De NAVO-top vindt plaats in Madrid op 28, 29 en 30 juni, meer dan vier maanden na het begin van de Russische invasie in Oekraïne. Analisten zijn het erover eens dat deze top een van de belangrijkste is die de militaire alliantie in de afgelopen decennia heeft gehouden.

DE STRIJD NAAR EEN ENERGIETRANSITIE

Deze top is misschien wel een van de meest relevante, omdat we ons op een keerpunt bevinden waar de wereldorde opnieuw wordt geconfigureerd, ter gelegenheid van COVID-19 en geaccentueerd door de oorlog in Oekraïne.

Als gevolg van de oorlog in Oekraïne wordt de inzet voor hernieuwbare energie versneld door te trachten de banden met de Russische energie te verbreken.

Rusland levert momenteel gas dat Europa bevoorraadt: 40 % van het gas dat de Europese Unie importeert, komt uit Rusland. En dat percentage loopt op tot 100% voor Bulgarije, 90% voor Finland en Litouwen, 80% voor Polen, 60% voor Oostenrijk en Hongarije, 50% voor Duitsland en 40% voor Italië.

Zoals uit de gegevens blijkt, is Europa’s grote energieafhankelijkheid evident. Om die reden heeft Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, naast vele andere acties, aangedrongen op overeenkomsten om de Europese energiemarkt te verbeteren. Wat moet de Europese Unie in het licht van deze situatie voorstellen? dat 60% van zijn energie tegen 2030 afkomstig moet zijn van hernieuwbare energiebronnen, wat bijdraagt tot het koolstofvrij maken van de economie en de strijd tegen de klimaatverandering.

Hernieuwbare energiebronnen zoals wind- en zonne-energie zijn ongetwijfeld een essentieel onderdeel van de weg naar energieonafhankelijkheid. Het gebruik van hernieuwbare energie is blijven toenemen en heeft sinds 2020 de grootste sprong voorwaarts gemaakt.

De manier om deze energietransitie, het koolstofvrij maken en de strijd tegen de klimaatverandering te verwezenlijken is het Europees Groen Pact, een programma van de Europese Commissie om van het continent tegen 2050 een klimaatneutrale ruimte te maken. Wij kunnen het Europees Groen Pact dan ook beschouwen als een extra instrument in de strijd tegen de Russische indringer.


La inteligencia artificial

DE RELATIE TUSSEN KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE EN HERNIEUWBARE ENERGIEBRONNEN

Kunstmatige intelligentie speelt momenteel een sleutelrol in de transformatie van het energiemodel. Het stelt ons in staat iets te doen waartoe wij niet in staat zijn: het verwerken van grote hoeveelheden gegevens, die bovendien op een logische en redelijke manier moeten worden verwerkt. En op het gebied van energie in het bijzonder?

ENERGIESECTOR BENUT HET POTENTIEEL VAN KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE

Wij bevinden ons momenteel midden in een overgang naar een duurzaam energiesysteem. De meeste landen dringen hun emissies niet snel genoeg terug, zodat de integratie tussen hernieuwbare energiebronnen en slimme netwerken van essentieel belang is.

Hernieuwbare energiebronnen zoals wind en fotovoltaïsche energie zullen in de toekomst veel efficiënter worden door de toepassing van kunstmatige intelligentie (AI). Veel energiebedrijven beginnen al met de toepassing van kunstmatige intelligentie en machine-leren om de vraag naar en productie van hernieuwbare energie te sturen.

Zonne- en windenergie zijn gekoppeld aan klimatologische factoren om hernieuwbare energie op te wekken, wat de energieproductiviteit bepaalt. Dit conditioneert de productiviteit van energie, maar met AI kunnen we anticiperen op de daling van de elektriciteitsproductie met de vraag naar verbruik om de hoeveelheid beschikbare energie in het systeem te stabiliseren. Wat bereiken we hiermee? Voorkomen van stroomonderbrekingen of -tekorten op specifieke tijdstippen en plaatsen waar het niet mogelijk is alles met hernieuwbare energiebronnen alleen te dekken. Deze twee soorten energie zullen het meest profiteren van het gebruik van AI bij het beheer van het energieproductienetwerk.

In 2021 publiceerde het World Economic Forum een rapport met de titel Harnessing Artificial Intelligence to Accelerate the Energy Transition, waarin wordt uitgelegd dat het mondiale energiesysteem een enorme transformatie ondergaat en dat de komende decennia een proces van decentralisatie, digitalisering en decarbonisatie zal worden geconsolideerd.

Dankzij Big Data en gegevensanalyses kunnen we tot 36 uur op voorhand voorspellen in welke geografische gebieden de productie van hernieuwbare energie zal dalen en waar die extra vraagpieken zich zullen voordoen.

Naarmate meer hernieuwbare energie wordt ingezet om de sector koolstofvrij te maken, zal meer energie worden geleverd via eindeloze bronnen zoals zonne- en windenergie, waardoor de behoefte ontstaat aan betere prognoses, betere coördinatie en flexibeler verbruik. Met AI zullen we nauwkeuriger patronen en gedragingen kunnen identificeren, zodat ze een cruciale rol spelen bij het versnellen van de prestaties. AI is een sleutelelement gebleken om installaties efficiënter en slimmer te maken en de energietransitie in gang te zetten.

De toekomst van hernieuwbare energie met AI is veelbelovend en hoewel nog beperkt, zullen we het binnenkort wellicht zien in langetermijnprojecten.


La energía solar

DE OPKOMST VAN HERNIEUWBARE ENERGIEBRONNEN

Zowel fotovoltaïsche zonne-energie als windenergie zijn essentieel voor de energietransitie. In het geval van fotovoltaïsche zonne-energie breekt de toepassing ervan records en wordt er geschiedenis geschreven.

FOTOVOLTAÏSCHE ENERGIE IN EUROPA EN SPANJE

Fotovoltaïsche zonne-energie is de energie die afkomstig is van de zonnestralen en die wij kunnen gebruiken dankzij het gebruik van zonnepanelen. Het is een hernieuwbare en onbeperkte hulpbron.

Binnen de Europese Unie neemt het gebruik van hernieuwbare energie een hoge vlucht en het is de bedoeling dat tegen 2050 55% van de energie wordt opgewekt met behulp van hernieuwbare energiebronnen. Zonne-energie. Dankzij dit systeem hebben wij de mogelijkheid om onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, zoals gas, op te heffen.

De Europese Unie produceert reeds meer dan 10 % van de energie die zij verbruikt uit zonlicht. Op dit moment produceren de in de hele EU geïnstalleerde zonnepanelen 165 GW, waarmee niet minder dan 39 terawattuur wordt opgewekt.

Hoewel de doelstelling voor 2050 een gemeenschappelijk project is voor 27 landen, is de ontwikkeling van duurzame energie niet in al die landen dezelfde.

Bovenaan de ranglijst staat Duitsland, waar de zon verantwoordelijk is voor de productie van 17% van de energiemix van het land. Op de tweede plaats staat Nederland, en op de derde plaats Spanje.

En in Spanje, hoe heeft zonne-energie zich ontwikkeld? In de afgelopen drie jaar is de geïnstalleerde zon-PV-capaciteit in Spanje verdrievoudigd van 4.767 MW begin 2019 tot een totaal van 15.190 MW tegen eind 2021. Deze stijging is het gevolg van twee belangrijke factoren: de afschaffing van de belasting en de steun en subsidies voor zelfconsumptie en de opslag van zonne-energie.

Intrekking van de zonbelasting: De zonbelasting was een heffing op energie die werd opgewekt door het gebruik van fotovoltaïsche installaties. Dit heeft de ontwikkeling van fotovoltaïsche zonne-energie in ons land ontmoedigd en belemmerd. Deze maatregel werd op 5 oktober 2018 afgeschaft toen het einde van de zonbelasting werd aangekondigd en installaties voor zelfconsumptie van zonne-energie een hoge vlucht begonnen te nemen met de inwerkingtreding van de compensatie voor overschotten op 1 maart 2020.

Steun en subsidies: een ander belangrijk element in de ontwikkeling van zonne-energie in Spanje is de veelheid van steun en subsidies die wij in de loop der jaren hebben ontvangen. Momenteel staan verschillende hulpprogramma’s open in het kader van de fondsen van het herstelplan “Next Generation EU”, dat eind 2021 van start is gegaan en 660 miljoen euro bedraagt.

Spanje, het land met de beste zonnestraling in Europa, heeft een instraling tussen 1600 KW/m2 en 1950 KW/m2 en een instraling tussen 1600 KW/m2 en 1950 KW/m2. Toch ligt het ver achter op Duitsland, dat 10 keer meer geïnstalleerde capaciteit heeft.


La energía solar flotante

DRIJVENDE ZONNE-ENERGIE

De opkomst en groei van hernieuwbare energiebronnen in de wereld leidt tot aanzienlijke technologische vooruitgang die de productiekosten van panelen verlaagt en hun prestaties verbetert. Als het gaat om het aanbieden van nieuwe oplossingen voor hernieuwbare energiebronnen, lijken de technologieën geen grenzen te kennen. Daarom is drijvende zonne-energie ontstaan als antwoord op de door de bevolkingsgroei veroorzaakte grondschaarste.

WAT IS HET? WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN DRIJVENDE ZONNE-ENERGIE?

Bij drijvende zonne-energie wordt gebruik gemaakt van stilstaand water (zoals irrigatiewater, lagunes, meren, dammen, enz.) voor de installatie van fotovoltaïsche zonne-energie-infrastructuren. In tegenstelling tot zonnepanelen op het land, worden deze gemonteerd of geïnstalleerd op platforms die op het water drijven, onderling verbonden met loopbruggen die onderhoudscorridors vormen.

Wist u dat een van de grootste drijvende zonne-energiecentrales zich bevindt op een stuwmeer in Zuid-Korea? Dat klopt, meer dan 92.000 drijvende zonnepanelen in de vorm van pruimenbloesems drijven op een Zuid-Koreaans stuwmeer, meer dan 12 mijl lang in het zuidelijke graafschap Hapcheon. Deze installatie is in staat 41 megawatt op te wekken en 20.000 woningen van stroom te voorzien.

Enkele van de voordelen van drijvende zonne-energiecentrales zijn de volgende:

Minimaal landgebruik: zonne-energiecentrales, die op water worden gebouwd, hebben geen bezette landoppervlakte nodig.  Deze installaties worden gekenmerkt door het feit dat zij zijn geïnstalleerd op waterbekkens die geen belemmering vormen voor het gebruik ervan, zoals waterzuiveringsinstallaties, waterreservoirs zoals stuwmeren, hydro-elektrische stuwdammen of irrigatievijvers.

Verhoogd rendement: de prestaties van drijvende zonnepanelen zijn veel hoger omdat het water waarop ze zijn geïnstalleerd een koelend effect heeft, waardoor de omgevingstemperatuur daalt en de vochtigheid toeneemt, waardoor het rendement met 10-15% verbetert.

Minder onderhoud: deze panelen hoeven niet vaak te worden gereinigd. De hoeveelheid stof op het wateroppervlak is minder dan stof op de grond.

Ze verminderen de verdamping van het water: doordat de drijvende zonnepanelen een groot deel van het wateroppervlak bedekken waar ze zich bevinden, slagen ze erin de verdamping met 85% te verminderen, waardoor het gebruik en de prestaties van het reservoir toenemen.

Momenteel wordt in verschillende landen reeds gebruik gemaakt van dit soort hoogtechnologische installaties om de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd te verminderen en het verbruik van schone, hernieuwbare energie te verhogen.

Meer informatie over hernieuwbare energie.


La eficiencia energética

ENERGIE-EFFICIËNTIE

Velen van ons hebben wel eens gehoord van de term energie-efficiëntie, maar… weet u eigenlijk wel wat het betekent? Deze term verwijst naar het vermogen om bij een activiteit de beste resultaten te behalen met de best mogelijke hoeveelheid energiebronnen.

HOE KUNNEN WE ENERGIE-EFFICIËNTER WORDEN?

Energie-efficiëntie heeft tot doel het milieu te beschermen door de energie-intensiteit te verminderen en de gebruikers de gewoonte bij te brengen alleen te verbruiken wat zij nodig hebben. Vandaag is het streven naar energie-efficiëntie een prioriteit geworden voor regeringen over de hele wereld, aangezien de traditionele energiebronnen steeds duurder en beperkter worden en ook steeds afhankelijker worden van de buitenlandse markt.

Op het niveau van de productie voeren de bedrijven en de verschillende overheidsdiensten maatregelen en initiatieven uit om op hernieuwbare energiebronnen over te schakelen en duurzamer te werk te gaan. Bovendien moeten zij maatregelen nemen om energie-efficiëntiecertificaten te verkrijgen, die tegenwoordig zo belangrijk zijn.

Voor het berekenen en meten van energie-efficiëntie is een van de belangrijkste normen ISO 14001 – Milieubeheersystemen (EMS). Dit is een internationale norm die bedrijven in staat stelt aan te tonen dat zij zich inzetten voor milieubescherming door de milieurisico’s van hun activiteiten te beheersen.

Het behalen van dit certificaat biedt bedrijven, organisaties en overheidsdiensten vele voordelen, aangezien het bevestigt dat zij op een gestructureerde en strategische manier werken aan het verminderen van hun milieueffecten.

En nu …. Wat als we energie-efficiëntie willen overbrengen naar de woning?  Van Nara Solar laten we u enkele tips na om thuis efficiënter te werken.

Gebruik energie-efficiënte apparaten: dankzij het energielabel op huishoudtoestellen kunnen we snel en gemakkelijk zien hoe energie-efficiënt ze zijn. Deze is gebaseerd op een letterschaal (van A tot D) en een kleurenschaal (van groen tot rood), gaande van het meest tot het minst energie-efficiënt.

Verantwoord gebruik maken van airconditioning en verwarming: in de zomer omdat het warm is en in de winter omdat het koud is… uiteindelijk gebruiken we deze apparaten, die 60 tot 70% van het huishoudelijk elektriciteitsverbruik voor hun rekening nemen. De oplossing? Een goede isolatie van het huis, vooral van deuren en ramen, kan helpen om de temperatuur beter te handhaven.

Kies de juiste lampen: verlichting is goed voor 10% van het huishoudelijk elektriciteitsverbruik. Het vervangen van gloei- en fluorescentielampen door energiebesparende leds biedt voordelen: ze zijn veiliger en minder vervuilend.

Verminderen, hergebruiken en recyclen: thuis de zogenaamde “kringloopeconomie” invoeren is een van de meest doeltreffende manieren om bij te dragen tot wereldwijde energie-efficiëntie. Vindt u het moeilijk? Om het gemakkelijker te maken kunt u in uw keuken een kleine ruimte vrijmaken om afval te scheiden terwijl u kookt of schoonmaakt.

Deze kleine veranderingen kosten heel weinig en kunnen veel doen voor uw economie en het milieu. Begin energie-efficiënter te worden!

Meer informatie over hernieuwbare energie.


La biodiversidad

DE GEVOLGEN VAN HERNIEUWBARE ENERGIEBRONNEN VOOR DE BIODIVERSITEIT

Het opvoeren van de productie van hernieuwbare energie is essentieel om de energietransitie naar het koolstofvrij maken van de economie te verwezenlijken. Zowel grootschalige fotovoltaïsche energie als windenergie vergen grote stukken land, zodat de installatie ervan op een duurzame en milieuvriendelijke manier moet gebeuren.

BIODIVERSITEIT EN HERNIEUWBARE ENERGIEBRONNEN: WIND EN FOTOVOLTAÏSCHE ENERGIE

Om ervoor te zorgen dat de aanleg van nieuwe parken voor hernieuwbare energie geen schade toebrengt aan de biodiversiteit, wordt vóór de aanleg ervan rekening gehouden met een groot aantal studies, zoals de herbeplanting van flora of de verzorging van soorten. Volgens Fernando Ferrando, voorzitter van de Renewables Foundation, zijn de negatieve gevolgen van hernieuwbare energiebronnen voor de biodiversiteit zeer gering.

Hoe kan hernieuwbare energie een impact hebben op de biodiversiteit?

In het geval van windmolenparken hebben grote windturbines gevolgen voor het leven van dieren, voornamelijk vogels en vleermuizen. De directe impact van de wieken kan, door hun grootte en kracht, veranderingen in de atmosferische druk veroorzaken, hetgeen de vlucht van deze dieren beïnvloedt. Volgens berekeningen is het effect van een windturbine op de koolstofvoetafdruk in iets meer dan 7 maanden afgeschreven, waardoor windenergie een van de technologieën is met de minste negatieve impact op het milieu.

In het geval van fotovoltaïsche zonne-energiecentrales kan de installatie ervan gevolgen hebben voor de ontbossing van het land. Volgens een studie van de Spaanse Fotovoltaïsche Unie (UNEF) is de ruimte na de installatie van een fotovoltaïsche installatie echter geschikt voor een groot aantal soorten vogels, ongewervelde dieren en andere gewervelde dieren.

Tegenwoordig hebben zowel windmolenparken als de meest recente fotovoltaïsche installaties veel betere maatregelen om de gevolgen voor fauna en flora te beperken dan die welke enige tijd geleden werden gebouwd. Tot dusver heeft zonne-energie de minste impact gehad op ons ecosysteem en de inzamelingsfaciliteiten zijn het minst invasief, laten de kleinste voetafdruk achter en kunnen bijna volledig worden gerecycleerd.

Welke middelen bestaan er om de gevolgen van hernieuwbare energiebronnen voor de biodiversiteit te reguleren?

Enerzijds is er het Nationaal Geïntegreerd Energie- en Klimaatplan (PNIEC), waarvoor een strategische milieueffectbeoordeling is goedgekeurd, waarin streefcijfers voor de penetratie van hernieuwbare energiebronnen zijn vastgesteld en verschillende overwegingen over de wijze waarop deze moeten worden ingezet. Anderzijds is er het instrument van de milieueffectbeoordeling (MEB) voor projecten van velerlei aard, met inbegrip van installaties voor hernieuwbare energie van een bepaalde omvang, die worden geregeld bij wet 21/2013 inzake milieueffectbeoordeling (MEB) en bij verordeningen van sommige autonome gemeenschappen die de in aanmerking te nemen veronderstellingen uitbreiden.

Dankzij de technologische vooruitgang worden nieuwe manieren om energie op te wekken duurzamer, wat het milieu ten goede komt en de klimaatverandering tegengaat.

Met welke aspecten moet rekening worden gehouden om ervoor te zorgen dat de energietransitie gunstig is voor het behoud van de biodiversiteit?

Adequate zonering: dit impliceert een voorafgaande planning, waarbij gebieden met een hoge milieu- en landschapswaarde worden vermeden.

Omvang: uitvoering van kleine, gedecentraliseerde projecten en, waar mogelijk, gekoppeld aan lokale zelfconsumptie.

Onderzoek en ontwikkeling: zoveel mogelijk gebruik maken van windturbines of zonnepanelen die een geringe milieu-impact hebben.

Milieu-effectstudies: deze studies moeten streng, efficiënt en onafhankelijk zijn, en de realiteit weergeven met gedocumenteerde en in het veld getoetste werkzaamheden.

Meer informatie vindt u op nieuws.


Paneles solares

DE VERSCHILLENDE SOORTEN ZONNEPANELEN

De sector hernieuwbare energie is een van de sectoren die de afgelopen tien jaar de grootste technologische en O&O&I-groei hebben doorgemaakt. Van de eerste zonnepanelen tot de huidige, is er een enorm verschil in rendement en rentabiliteit.

EFFICIËNTIE, KOSTENEFFECTIVITEIT EN KOSTEN AFHANKELIJK VAN DE SOORTEN ZONNEPANELEN

Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen de verschillende soorten zonnepanelen naar gelang van hun gebruik. Ze zijn niet allemaal voor dezelfde functie ontworpen:

  • Fotovoltaïsche zonnepanelen: Deze zetten lichtenergie van de zon om in elektrische energie, dankzij hun siliciumcellen. Wanneer fotonen de siliciumcellen raken, worden de elektronen gebroken en hun vrijlating genereert een elektrische stroom.
  • Thermische panelen: Zij gebruiken de energie van de zon om warmte, thermische energie, op te wekken. Deze panelen kunnen worden gebruikt om water te verwarmen of verwarmingssystemen aan te drijven.
  • Hybride panelen: Dit type paneel is een mengeling van de twee vorige. Zij kunnen zowel elektrische als thermische energie opwekken en tegelijkertijd warmte en elektriciteit opwekken.

Binnen de fotovoltaïsche zonnepanelen kunnen we ook bepaalde kenmerken onderscheiden die hen in verschillende types onderscheiden, waarvan we de twee belangrijkste zullen bespreken:

  • Monokristallijne panelen: Ze zijn gemaakt van silicium en bestaan uit verschillende cellen die met elkaar verbonden zijn, in serie en parallel. Monokristallijne panelen bestaan uit cellen met één kristal.

Visueel zijn zij gemakkelijk herkenbaar omdat zij donkerder blauw, bijna zwart, zijn en hun bladen afgeronde hoeken hebben. Zij zijn efficiënter en hebben een hogere graad van efficiëntie, maar zij hebben ook een hogere kostprijs.

Het gebruik van deze panelen is de beste optie wanneer u een hogere energieproductie nodig hebt, wanneer de installatie in een ongunstig klimaat komt te staan en wanneer u over beperkte ruimte beschikt.

  • Polykristallijne panelen: In tegenstelling tot de vorige, worden deze gevormd door de vereniging van verschillende siliciumkristallen.

Deze panelen zijn lichter blauw van kleur dan monokristallijne panelen en het fabricageproces is anders dan dat van monokristallijne panelen. Er is minder verspilling van materialen en dus kunnen de fabrikanten hun kosten drukken. Ze zijn aanzienlijk goedkoper, maar veel minder efficiënt.

Als het rendement van de installatie niet uw grootste zorg is, omdat u niet veel energie hoeft op te wekken of omdat u veel ruimte hebt voor de plaatsing van panelen, zijn dit de juiste panelen, vanwege hun lage kosten.

In onze nieuwsrubriek vindt u meer informatie over nieuws.


instalación

ONDERDELEN VAN EEN FOTOVOLTAÏSCH SYSTEEM

Een fotovoltaïsch zonnesysteem is in staat om hernieuwbare elektriciteit te produceren door middel van zonnestraling. De onderdelen van uw installatie zijn zeer belangrijk omdat zij uw besturingssysteem in beweging zetten. Een van de belangrijkste elementen, en onmisbaar voor de werking ervan, zijn de zonnepanelen. 

DE ELEMENTEN VAN EEN FOTOVOLTAÏSCHE INSTALLATIE

Bij de bouw van een zonne-installatie zijn er bepaalde onderdelen die nodig zijn om gebruik te maken van de zonnestraling en de maximale hoeveelheid zonne-energie op te vangen.

Zonnepanelen.

Zonnepanelen zijn natuurlijk onmisbaar in een fotovoltaïsch systeem. Zij zijn verantwoordelijk voor het opvangen van zonnestraling en het omzetten van zonne-energie in elektriciteit door middel van het fotovoltaïsch effect. Zij worden gevormd door de combinatie van verschillende panelen en voorzien het systeem van het nodige vermogen. Hoe groter de vraag naar energie, hoe groter het aantal benodigde zonnepanelen.

Zonnepanelen zijn opgebouwd uit kleine elementen die fotovoltaïsche cellen worden genoemd. De meest voorkomende fotovoltaïsche cellen zijn gemaakt van silicium en kunnen in drie subcategorieën worden onderverdeeld.

  • Monokristallijne silicium fotovoltaïsche cellen.
  • Polykristallijne silicium fotovoltaïsche cellen (met hoger rendement).
  • Amorfe siliciumcellen (de minst efficiënte)

Beleggers.

Zij zijn verantwoordelijk voor het omzetten van gelijkstroom in wisselstroom en zijn onmisbaar in elk zonnepanelensysteem. Omvormers slaan informatie op over de fotovoltaïsche productie, het netverbruik en de algemene status van de installatie, en zijn verantwoordelijk voor de bewaking van al deze informatie.

Er bestaan verschillende soorten omvormers die worden ingedeeld naar hun kenmerken en van essentieel belang zijn voor zowel aangesloten als geïsoleerde fotovoltaïsche zonne-installaties, of het nu gaat om eenvoudige omvormers of om omvormers met andere functies, zoals opladen of regelen.

Structuren en steunen.

De structuren en steunen zijn de voorzieningen waarmee de zonnepanelen op het dak kunnen worden verankerd en waarmee het maximale rendement uit de installatie kan worden gehaald met de juiste oriëntatie en helling. Deze systemen zijn gewoonlijk gemaakt van zeer resistente metalen materialen, zodat zij bestand zijn tegen de inwerking van verschillende meteorologische agentia.

Leadregelaars

Zij vormen de verbinding tussen de zonnepanelen, de batterijen en de rest van de fotovoltaïsche componenten. Ze beheren de energie efficiënt en zorgen ervoor dat het systeem en de batterijen niet worden overladen en ’s nachts kunnen worden ontladen.  Zij hebben een maximale stroomcapaciteit in ampère die een toereikende lading garandeert en tegelijk voor een optimale stroomvoorziening zorgt.

Er zijn twee soorten regelaars, MPPT en PWM. De keuze voor de ene of de andere hangt af van het type zonne-installatie en het beoogde gebruik.

Batterijen of accu’s.

Accu’s voor zonnepanelen hebben als functie energie gedurende een bepaalde periode op te slaan, een hoog momentaan vermogen te leveren en de werkspanning van de installatie vast te leggen. Aangezien de energie van de zon niet gelijkmatig aankomt, maar afhankelijk is van de lengte van de dag, de seizoenen of de bewolking op een bepaald moment, worden batterijen gebruikt om energie op te slaan op momenten dat er geen zonnestraling is.

Fotovoltaïsche technologie is een belangrijke bron van duurzame energie en is zo ver ontwikkeld dat zij kan worden beschouwd als een alternatief voor traditionele elektrische energie.

In onze nieuwsrubriek vindt u meer informatie over nieuws.