Las energías renovables

HERNIEUWBARE ENERGIEBRONNEN EN HUN RELATIE MET KLIMAATVERANDERING

De klimaatverandering wordt steeds duidelijker en wordt veroorzaakt door de grote hoeveelheden broeikasgassen die door menselijke activiteiten, zoals het verbranden van fossiele brandstoffen voor elektriciteitsopwekking, verwarming en vervoer, in de atmosfeer worden uitgestoten. Een van de ernstigste gevolgen is de vernietiging van de ozonlaag, die leidt tot een stijging van de temperatuur van de aarde en de productie van extreme weersverschijnselen, maar het is niet het enige.

HET GEBRUIK VAN HERNIEUWBARE ENERGIE OM DE KLIMAATVERANDERING TEGEN TE GAAN

Om deze situatie te beteugelen, heeft de EU een reeks doelstellingen voor 2030 vastgesteld om over te schakelen op een koolstofarme of koolstofvrije economie en zo de uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 met 80-95% te verminderen.

In de strijd tegen de klimaatverandering speelt het gebruik van hernieuwbare energiebronnen een fundamentele rol. Deze bronnen van energieopwekking zijn schone en onuitputtelijke hulpbronnen die, in tegenstelling tot fossiele brandstoffen, geen broeikasgassen of verontreinigende emissies produceren.

Volgens het Internationaal Agentschap voor hernieuwbare energie, IRENA, zou een verdubbeling van het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in de mondiale energiemix tot 32% in 2030 leiden tot een toename van de welvaart met 3,7%.

In 2015 hebben de wereldleiders een reeks wereldwijde doelstellingen (SDG’s – Sustainable Development Goals) aangenomen om armoede uit te bannen, de planeet te beschermen en de rechten van de burgers te verbeteren. Hernieuwbare energie is SDG 7, die tot doel heeft iedereen toegang te geven tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie.

Als we het over hernieuwbare energie hebben, kunnen we wijzen op:

Windenergie: is die waarbij de energie van de wind wordt benut door middel van windturbines of windmolens. De windturbine is het belangrijkste element van dit systeem van hernieuwbare energie; de meest voorkomende is die welke de energie uit de beweging van de lucht omzet in elektrische energie die uiteindelijk wordt doorgegeven aan het elektriciteitsnet.

Zonne-energie: deze wordt rechtstreeks van de zon verkregen en kan fotovoltaïsch, thermisch of thermo-elektrisch zijn; afhankelijk van het gebruikte exploitatiemechanisme kan warmte of elektriciteit worden verkregen.

Waterkracht: deze vorm van hernieuwbare energie maakt gebruik van de beweging van water om elektriciteit op te wekken.

Geothermische energie: bij deze vorm van energie wordt gebruik gemaakt van de warmte die zich in de aardkorst bevindt. Volgens de FAO kan dit type energie zeer nuttig zijn in ontwikkelingslanden, omdat het kan worden gebruikt voor het drogen van voedsel of het pasteuriseren en steriliseren van melk.

Biomassa: De opwekking van energie uit organisch afval is een andere hernieuwbare energiebron, in dit geval gekoppeld aan gas en elektriciteit.

Getijdenenergie: getijdenenergie is energie die gebruik maakt van de kracht van de getijden of golven om energie op te wekken.

Zullen hernieuwbare energieën ons naar een nieuw scenario kunnen brengen?


hidrogeno verde

GROENE WATERSTOF, EEN HERNIEUWBARE ENERGIEBRON MET VELE TOEPASSINGEN

Groene waterstof is een essentieel onderdeel geworden van de energietransitie om een duurzame toekomst te garanderen. Dalende kosten voor de productie van waterstof via hernieuwbare energie hebben waterstof een ongekende stimulans gegeven.

GROENE WATERSTOF IS EEN VAN DE BELANGRIJKSTE PIJLERS GEWORDEN VAN DE HERSTELFONDSEN VAN DE EUROPESE UNIE

De energietransitie is een van de assen van dit herstel, waarbij 30% van de begroting wordt uitgetrokken voor de strijd tegen de klimaatverandering. En het is hier dat groene waterstof terrein begint te winnen, aan belangstelling wint en zich in het publieke debat positioneert als een van de fundamentele pijlers voor het koolstofvrij maken van de economie, een van de doelstellingen die landen overal ter wereld zich voor 2050 hebben gesteld. Om dit te bereiken is groene waterstof een van de sleutels.

Waterstof is het eenvoudigste en meest overvloedige chemische element in de natuur, bestaande uit een proton en een elektron. In het geval van groene waterstof is het een energiedrager die het mogelijk maakt energie van de ene plaats naar de andere te verplaatsen, in dit geval via water, met gebruikmaking van hernieuwbare energiebronnen.

Voor de productie van groene waterstof wordt geen koolstofdioxide gebruikt of uitgestoten, en daarom is de wereldwijde vraag naar waterstof als brandstof sinds 1975 verdrievoudigd, zoals opgemerkt door het IEA (Internationaal EnergieAgentschap), tot 70 miljoen ton per jaar in 2018. Het is een schone energiebron die alleen waterdamp uitstoot en geen residuen in de lucht achterlaat, in tegenstelling tot steenkool en olie.

Bovendien heeft het talrijke toepassingen, gaande van energieopwekking voor industrieën zoals de metallurgie en de scheikunde, tot energie-, woon- en transporttoepassingen.

Industrie: De industriële sector verbruikt de meeste fossiele waterstof, daarom is de geleidelijke invoering van groene waterstof de drijvende kracht achter een industriële reconversie in zowel de openbare als de particuliere sector.

Vervoer: Het wordt gebruikt als brandstof. ICE-voertuigen (interne verbrandingsmotor) op waterstof zijn 30% efficiënter dan benzinevoertuigen en presteren goed in alle weersomstandigheden, zelfs bij lage temperaturen. Veel steden zijn al bezig met het gebruik van deze brandstof in hun openbaarvervoernetwerk.

Energie: Waterstof kan worden gebruikt om via brandstofcellen elektriciteit op te wekken en in het aardgasnet te worden geïnjecteerd, wat de uitstoot van verwarmingssystemen aanzienlijk vermindert.

Residentieel: Er zijn waterstof-micro-warmtekrachtkoppelingssystemen die elektriciteit en warmte kunnen leveren aan woningen. Het is zeer handig en praktisch, aangezien het zonder extra investeringen kan worden getransporteerd en opgeslagen en er gebruik kan worden gemaakt van de bestaande gasinfrastructuur.

In Spanje bevat de wet inzake klimaatverandering en energietransitie een sterke verbintenis tot deze energie, alsook een project voor een macrogroen waterstoftransportnetwerk van Spanje naar Noord-Europa (Green Spider Project).

Groene waterstof is niet meer weg te denken en de Spaanse regering en de Europese Unie hebben zich duidelijk geëngageerd voor deze energie.  De bevordering ervan is van vitaal belang om onder meer de klimaatverbintenissen van de overeenkomst van Parijs en de emissiedoelstellingen van nul te bereiken die door de klimaatnoodsituatie worden vereist.

Lees meer over hernieuwbare energie in onze nieuws.


energía eólica

WINDENERGIE ALS BELANGRIJKSTE BRON VAN ELEKTRICITEIT

Windenergie is een van de meest gebruikte alternatieven in ons land geworden. Door de energiecrisis die wij doormaken, houdt alles wat met energie te maken heeft ons vandaag de dag meer dan ooit bezig. 

 

null

DE SLEUTELS TOT WINDENERGIE, EEN SCHONE ENERGIEBRON

Hoewel hernieuwbare energiebronnen in Spanje nog lang niet de overhand hebben, zijn zij momenteel goed voor 21,2%, een goede ontwikkeling op het gebied van emissievrije opwekking. Windenergie is een van de belangrijkste energiebronnen in ons land geworden, in feite wordt zij beschouwd als de belangrijkste energiebron in Spanje.  Als de prognoses niet mislukken, wordt verwacht dat 2022 het jaar kan worden waarin hernieuwbare energiebronnen eindelijk meer dan 50% van de elektriciteitsproductie voor hun rekening nemen.

Windenergie is een hernieuwbare energiebron, die niet vervuilt, en onuitputtelijk is aangezien zij wordt verkregen door de kracht van de wind met de werking van duizenden windturbines. Met dit type energie kan 23% van de in ons land verbruikte elektriciteit worden opgewekt, wat overeenkomt met het elektriciteitsverbruik van ongeveer 17 miljoen huishoudens. In het jaar 2021 hebben Spaanse windturbines meer dan 23,1% van de totale energie van het elektriciteitssysteem geproduceerd. Een cijfer dat hen plaatst boven kerncentrales en centrales met gecombineerde cyclus (die gas moeten verbranden om elektriciteit te produceren).

Volgens het Nationaal Geïntegreerd Energie- en Klimaatplan (Pniec), dat in 2021 door de regering is gepubliceerd, zal de installatie van windturbines tegen 2030 verdubbelen. Tot die tijd zal fotovoltaïsche energie blijven groeien en de op één na belangrijkste bron van energieopwekking worden, maar nog steeds ver achterblijven bij windenergie.

Windenergie is een strategisch engagement in Spanje vanwege alle voordelen die het biedt, aangezien het een onuitputtelijke en inheemse energiebron is die in 2021 23% van Spanje van elektriciteit heeft voorzien.

Spanje telt meer dan 1.260 windmolenparken, verspreid over duizend gemeenten, en is daarmee een referentieland voor de ontwikkeling van dit type energie, met een vijfde plaats na China, de Verenigde Staten, Duitsland en India, met 27.466 MW aan windenergie, verspreid over meer dan 1.000 gemeenten. Bij het bepalen van de plaats voor een windmolenpark is het noodzakelijk te weten hoeveel wind er op die plaats staat, want hoe meer uren een windturbine werkt, hoe efficiënter hij is. Bovendien is de windenergiesector in Spanje wijdverspreid, aanwezig in 16 van de 17 autonome gemeenschappen.

Naar schatting zal tegen het jaar 2030 elke derde gloeilamp worden ontstoken met behulp van wind. Bovendien draagt deze sector niet alleen bij tot de verbetering van onze planeet, maar biedt hij ook werk aan ongeveer 30.000 mensen. Volgens een studie van de GWEC (Global Wind Energy Council) zou windenergie in de komende vijf jaar meer dan 3,3 miljoen nieuwe banen kunnen opleveren.

Er is op gewezen dat het ook een energie is die de steun heeft van de regering, aangezien er het afgelopen jaar 2021 subsidies voor werden ontvangen: 20% voor de installatie in grote bedrijven en 50% voor systemen in het MKB; particulieren kregen 50% en overheidsdiensten 70%.

Het gebruik van windenergie heeft geleid tot besparingen voor het systeem ter waarde van 26,281 miljoen euro als gevolg van de verlaging van de prijs van de elektriciteitsmarktpool. Daarom wordt verwacht dat deze energie in de toekomst de factuurprijzen zal kunnen doen dalen, de belangrijkste bron van elektriciteit zal worden en een sleutelsector zal worden om de doelstelling te halen dat 40% van het energieverbruik in 2030 uit hernieuwbare bronnen afkomstig moet zijn.

Lees meer over hernieuwbare energie in nieuws.


DE SOCIALE KANT VAN HERNIEUWBARE ENERGIEBRONNEN

De bijdrage van de hernieuwbare energiebronnen aan de strijd tegen klimaatverandering en duurzame ontwikkeling, wordt door de bevolking terdege erkend.
Een facet dat echter soms niet de erkenning krijgt die het verdient, is dat van de sociale en economische voordelen die het in de samenleving genereert.

DE SOCIALE KANT VAN HERNIEUWBARE ENERGIEBRONNEN: EEN BRON VAN ONTWIKKELING EN WELVAART

Energiebesparing is vandaag meer dan ooit een economische en ecologische noodzaak. Volgens de World Energy Statistical Yearbook was in 2020 31% van de energie afkomstig van olie, 26% van steenkool en 23% van gas. Wat hebben deze brandstoffen met elkaar gemeen? Ze zijn allemaal beperkt en daarom is hun prijs vandaag de dag, het hoogste in de geschiedenis.

Hernieuwbare energie wint dus aan kracht en wordt de natuurlijke vervanger van deze fossiele brandstoffen, die ook in hoge mate de oorzaak zijn van de uit de hand gelopen vervuiling. Zonder verder te gaan: de energie-industrie is, samen met het vervoer, verantwoordelijk voor 70% van de uitstoot van broeikasgassen in de Europese Unie.

Er zijn talrijke studies die erop wijzen dat de modellen voor milieuduurzaamheid van hernieuwbare energiebronnen ook duurzaam zijn op economisch en sociaal niveau. Om te beginnen zou een op hernieuwbare energiebronnen gebaseerd energiesysteem in verschillende opzichten zeer positieve resultaten kunnen opleveren.

De Europese Unie heeft zich het doel gesteld tegen 2030 een aandeel van 32-40% hernieuwbare energie te bereiken. In die zin zou, indien de uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen versnelt, een verlaging van de prijzen op de groothandelsmarkt tot 14% worden bereikt in landen zoals Duitsland, of tot 26% in van steenkool afhankelijke landen zoals Polen. Bovendien zou dit leiden tot een grotere stabiliteit van het aanbod. Hierdoor zou een grote economische groei plaatsvinden.

Anderzijds zijn hernieuwbare energiebronnen een kans voor werkgelegenheid. Volgens het agentschap voor hernieuwbare energie en de ILO zal de sector van de groene energie tegen 2030, 43 miljoen banen creëren. Tegen 2050 zal deze sector naar schatting werk bieden aan meer dan 122 miljoen mensen. In 2020 waren er al 12 miljoen mensen werkzaam in de sector. Banen die bovendien technische en gekwalificeerde profielen vereisen; meer dan 60% vereist een minimale opleiding.

Tegelijkertijd bieden hernieuwbare energiebronnen ook sociale voordelen met een belangrijke bijdrage aan de territoriale cohesie, voornamelijk als gevolg van de belastinginning die zou plaatsvinden in kleine gemeenten waar de meeste installaties voor hernieuwbare energie zijn gevestigd.

Bovendien zou een toename van hernieuwbare energiebronnen bij de opwekking van elektriciteit leiden tot een daling van de elektriciteitsrekening met 8 tot 25% in 2030. Dit zou vooral de meest kwetsbare groepen ten goede komen.

De integratie van hernieuwbare energiebronnen met energie-efficiëntie en intelligent beheer van de vraag levert dus niet alleen een ecologisch voordeel op en voor de klimaatverandering, maar zou ook op lange termijn leiden tot een veel duurzamer systeem voor de opwekking van elektriciteit, ook op sociaal en economisch vlak.

Lees meer over hernieuwbare energie in onze blog.


NARA SOLAR SLUIT ZICH AAN BIJ DE FRANSE AGRO VOLTAÏSCHE VERENIGING

De noodzaak om over te schakelen op hernieuwbare energiebronnen heeft aangetoond dat wij verplicht zijn onze hulpbronnen efficiënt te beheren. Er zijn zeer specifieke voorbeelden, zoals agro voltaïsche zonne-energie, die een kans biedt om de hulpbronnen zo goed mogelijk te benutten.

Agro voltaïsche zonne-energie is ontstaan als een manier om zonnepanelen te installeren zonder de kwaliteit van de bodem aan te tasten, waarbij de oppervlakte wordt benut om te cultiveren en het proces de biodiversiteit wordt bevorderd. Het is ook een perfecte samensmelting van twee processen die perfect verenigbaar zijn en elkaar wederzijds ten goede komen.

NARA SOLAR EN DE FRANSE AGRO VOLTAÏSCHE VERENIGING

Nara Solar France, ontwikkelaar van grote hernieuwbare projecten in heel Europa en sinds 2019 lid van de Franse unie voor hernieuwbare energie, is toegetreden tot de Franse Agro voltaïsche Vereniging

Onze organisatie, Nara Solar, nam al deel aan verschillende commissies van technologieën of labels binnen de agro voltaïsche organisatie. Om deze reden, nu de ontwikkeling van projecten met dubbel grondgebruik, de introductie van landbouw- of veeteeltactiviteiten op grond die wordt gebruikt voor de productie van hernieuwbare energie, in opkomst is, wilden we de stap zetten”, zegt Rodolphe de Téglassy, directeur Ontwikkeling van Nara Solar Frankrijk.

Volgens studies hebben de mogelijkheden van agro voltaïsche energie voor de landbouw en de energietransitie ertoe geleid dat de technologie de laatste jaren sterk is ontwikkeld en dat het bijgevolg in alle regio’s van de wereld steeds meer agro voltaïsche projecten zijn. Bewijs hiervan is dat in landen die een leidende rol spelen op het gebied van duurzame energie, zoals China, dit soort installaties een bijzondere relevantie heeft gegeven.

Nara Solar heeft, van zijn kant, ruime ervaring met de ontwikkeling van dit soort projecten. Zoals Yago Acón, CEO van Nara Solar, aangeeft: “De uitvoering van dit soort projecten met dubbel gebruik van de grond resulteert in een positieve impact vanuit lokaal sociaaleconomisch oogpunt, en daarom is de ontwikkeling van agro voltaïsche installaties nu al een van de centrale assen van de strategie van Nara Solar, ook in Spanje en Nederland”.

Daarom kan Nara Solar zich erop verheugen dat de Franse Agro voltaïsche Vereniging heeft besloten de sprong te wagen en te vertrouwen op haar ervaring en kwaliteitsgarantie. Voor het bedrijf betekent dit een stap in de goede richting en een stimulans voor de activiteit die het ontwikkelt.

Het is een slimme zet, want agro voltaïsche systemen maken gebruik van oppervlakken en verhogen de efficiëntie van beide processen. Enerzijds neemt de productie van zonne-energie toe, doordat de temperatuur van de panelen daalt, terwijl deze anderzijds fungeren als een barrière tegen ongunstige weersinvloeden, waardoor de gewassen worden beschermd.

Wellicht blijft agrovoltaïek  om die reden aanhangers winnen. Het is waarschijnlijk dat het grote aantal rapporten over deze techniek, die in 1981 werd ontwikkeld maar pas in 2012 populair werd, van invloed is geweest op de consolidatie met het idee dat dit type installatie de prestaties van de bodem kunnen worden geoptimaliseerd.

Kortom, met de integratie van Nara Solar in deze organisatie, wijst alles erop dat er snel meer van dit soort projecten zullen komen voor haar divisie in Frankrijk. Iets wat zeer positief is ontvangen.


Innovación en el sector de la energía solar

INNOVATIE IN DE ZONNE-ENERGIE SECTOR

Zoals Steve Jobs ooit zei: “Innovatie is wat een leider onderscheidt”. En in die zin is de sector hernieuwbare energie niet anders.

Zonne of windenergie zijn twee van de opwekkingsbronnen die een verschil moeten maken op weg naar een klimaat neutrale toekomst. In de afgelopen jaren hebben beide technologieën een ongekende ontwikkeling doorgemaakt en daardoor hebben zij zich kunnen consolideren als ijkpunt voor een schone energievoorziening.

INNOVATIE: DE SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST VAN ZONNE-ENERGIE

Innovatie is een zeer belangrijk onderwerp. Niet alleen voor elke organisatie ter wereld, maar ook voor de samenleving. Daar bestaat geen twijfel over. Innovatie is een fundamentele pijler voor een organisatie om concurrerender te zijn, efficiënter te werken en meer impact te genereren.

Deze trend is de laatste jaren alleen maar toegenomen. Het zoeken naar een nieuwe manier van werken is, nog meer na de pandemie, voor veel bedrijven het enige alternatief geworden. Vooral omdat er duurzaamheidsuitdagingen zijn die we moeten aanpakken.

Innovatie staat bedrijven, zoals Nara Solar, toe om innovatiestrategieën en culturen te ontwikkelen. Met welomschreven en evenwichtige portefeuilles, welke in staat zijn projecten aan te bieden met een positieve impact op de waardeketen.

Volgens officiële cijfers van de UN wordt verwacht dat het aandeel van hernieuwbare energiebronnen tegen 2050 van de huidige 25% zal stijgen tot meer dan 70%. En dat is vooral te danken aan de grote vooruitgang die de sector heeft doorgemaakt. Vroeger was het niet mogelijk, maar nu hebben we de technologie en de kennis om dat doel te bereiken.

In de hernieuwbare technologieën innoveren wij op gebieden zoals de verlenging van de levensduur van activa voor de opwekking van hernieuwbare energie, de verbetering van technologieën om de efficiëntie te verhogen (bijvoorbeeld controlesystemen of machine learning), de optimalisering van technologische processen (zoals het gebruik van drones of de verwerking van beelden voor de planning en het onderhoud van installaties), de hybridisering van hernieuwbare bronnen of de integratie van opslagsystemen.

Dit heeft ervoor gezorgd dat hernieuwbare energiebronnen steeds efficiënter worden, meer energie opwekken en veel goedkoper zijn. En dus dat schone opwekkingsbronnen een steeds groter gewicht krijgen in de energiemix.

Zonne-energie is zonder subsidies al enkele jaren goedkoper dan welke andere technologie ook. En volgens de prognoses van consultant Wood Mckenzie zullen de prijzen de komende 10 jaar tussen 15 en 25% blijven dalen dankzij innovaties zoals goedkopere productieprocessen, materialen en bifaciale modules of de vergroting van de omvang van de zonnemodules.

Daarom zijn wij ervan overtuigd dat innovatie, zoals Steve Jobs zei, het verschil zal maken tussen toonaangevende bedrijven en de rest en geloven wij dat onze beste waarde erin bestaat nieuwe oplossingen te integreren, capaciteiten te ontwikkelen en nieuwe activiteiten voor het bedrijf voor te stellen.


NARA SOLAR: EEN NIEUW LID VAN HOLLAND SOLAR

Hernieuwbare energie wordt een belangrijke bron van energieopwekking, vooral om een schone energietransitie te bewerkstelligen. En voor de toekomst van de gehele economie.

In deze context is het belang van hernieuwbare energie de afgelopen jaren exponentieel gegroeid om de klimaatdoelstellingen te halen, die tijdens de top van Parijs in 2015 zijn vastgesteld. Vervolgens werd getracht een regelgevend kader op te bouwen en ook de toepassing van een energiebeleid dat de rest van de landen probeert te bereiken.

NARA SOLAR WORDT LID VAN HOLLAND SOLAR

Nara Solar begon zijn activiteit in Europa, met een portefeuille van projecten in Spanje, Frankrijk en Nederland; landen waarin het zich heeft gevestigd in de ontwikkeling van grote zonne-energiecentrales. Een sector die voortdurend groeit en een enorm groeipotentieel heeft.

“In Nederland kan onze organisatie bogen op een zonneportefeuille van meer dan 200 MW, bestaande uit projecten in verschillende stadia van ontwikkeling. Ons doel is om projecten te blijven ontwikkelen die een positieve lokale impact zullen hebben. Dit door onze expertise en knowhow hierbij in te zetten om de milieu-doelstellingen van het land te bereiken”, zegt CEO van Nara Solar, Yago Acón.

Zoals de heer Acón aangeeft, is Nederland een land dat duurzaamheid en milieuzorg hoog in het vaandel heeft staan en waar het gebruik van hernieuwbare energiebronnen geleidelijk maar zeker wordt doorgevoerd. De Europese markt heeft altijd grote kansen geboden en Nara Solar heeft voet aan de grond gekregen dankzij haar focus op excellentie.

Mede daardoor is Nara Solar sinds kort een nieuw volwaardig actief lid bij Holland Solar, de Nederlandse vereniging voor zonne-energie. Een aangelegenheid die vanuit de organisatie het resultaat is van de samenwerking tussen de Spaans-Japanse onderneming Univergy International en het Investeringsfonds Macquaire International.

Holland Solar is actief op het gehele Nederlandse grondgebied, waar het een hele reeks zonne-installaties realiseert, met als doel fotovoltaïsche energie naar Nederland te brengen en te veranderen in een belangrijk energiebron van het land.

Holland Solar is een belangrijke organisatie in het land, omdat het zich in het centrum van de besluitvorming in de Nederlandse zonne-energie sector stelt en het de agenda stuurt met betrekking tot wetgeving, regelgeving en subsidies… .

Als brancheorganisatie werkt Holland Solar bovendien samen met haar leden aan het inspireren, informeren, verbinden en verder professionaliseren van de Nederlandse zonne-energiesector.


ZONNE-ENERGIE: HEDEN EN TOEKOMST VAN DE PV-INDUSTRIE

De technologie om zonnestraling om te zetten in elektrische energie bestaat al sinds 1950. Jaar na jaar is het geëvolueerd tot op de dag van vandaag; het is nu opgeklommen tot een krachtige industrie, welke werk biedt aan meer dan 12.000.000 mensen wereldwijd.

ZONNE-ENERGIE IS DE AFGELOPEN JAREN EXPONENTIEEL

Zonne-energie is de afgelopen jaren exponentieel gegroeid en wel met een tempo van 20% per jaar. Het blijkt de belangrijkste opwekkingsbron in ontwikkeling te zijn, nipt gevolgd door windenergie. Volgens het laatste rapport van het International Energy Agency (IEA) was vorig jaar zelfs een nieuw groeirecord.

Ondertussen is zonne-energie een podium geweest voor zeer belangrijke discussies, zowel politiek als algemeen. Maar wat in 1950 onmogelijk leek is vandaag een realiteit. Het eerder genoemde rapport van het IEA zegt het zo: ”In dit tempo zullen hernieuwbare energiebronnen fossiele brandstoffen en kernenergie al in 2026 overtreffen”.

En dat zal ons niet verbazen, want zonne-energie is de meest voorkomende energiebron ter wereld; onuitputtelijk. Sterker nog, op slechts één dag produceert de zon voldoende energie om de gehele aarde een jaar van energie te voorzien. Sinds de jaren ‘80 is de prijs van de modules sterk gedaald; ze zijn inmiddels 99% goedkoper geworden. Indrukwekkend!

Nu we een duurzame groene wereld vormen, voorzien van hernieuwbare energie, is zonne-energie niet meer weg te denken. En wel met een goede reden: duurzaam en onuitputtelijk!

Zonnepanelen zijn met recht een oplossing voor de toekomst, die nu al werkelijkheid wordt. En het lijdt geen twijfel dat de IEA gegevens deze bevestiging ondersteunen.

Europa blijft een absolute leider als het gaat om zonne-energie; het vermogen is het afgelopen decennium 75 maal toegenomen. De PV-industrie ervaart momenteel een hausse, gezien 90% van de capaciteit pas in de afgelopen 5 jaar is geïnstalleerd!

Met betrekking tot deze gegevens heeft uitvoerend directeur van het IEA, Faith Birol aangegeven dat dit jaar de beschikbare hernieuwbare capaciteit kan oplopen tot 1.000 GW, met zonne-energie als belangrijkste bron. Volgens Birol worden we geconfronteerd met de geboorte van een nieuw tijdperk van zonne-energie, waarvan de groei tot 2026 groter zal zijn dan alle andere hernieuwbare energiebronnen tesamen.