De elektriciteitsmarkt is een systeem waarin de aankoop, verkoop en distributie van elektriciteit wordt verhandeld. Het is een belangrijke sector in de levering van elektriciteit aan huishoudens, bedrijven en de industrie.

HOE WERKT DE ELEKTRICITEITSMARKT IN GROTE LIJNEN

Op deze markt produceren elektriciteitsproducenten energie uit verschillende bronnen, zoals thermische, hydro-elektrische, nucleaire, wind- of zonne-energiecentrales.

De elektriciteitsmarkt kan volgens verschillende modellen werken, zoals een gereguleerde markt of een gedereguleerde markt. In een gereguleerde markt bepaalt de overheid de tarieven en reguleert ze de werking van de markt. In een geliberaliseerde markt wordt concurrentie daarentegen aangemoedigd en hebben consumenten de mogelijkheid om hun elektriciteitsleverancier te kiezen.

De werking van de elektriciteitsmarkt kan variëren per land en per marktmodel. In grote lijnen volgt de markt echter bepaalde gemeenschappelijke principes en processen.

Ten eerste produceren zowel publieke als private elektriciteitsproducenten of -bedrijven elektriciteit uit verschillende bronnen, zoals thermische, hydro-elektrische, nucleaire, wind- of zonne-energiecentrales.

Zodra de energie is opgewekt, wordt de elektriciteit getransporteerd via een netwerk van hoogspanningstransmissielijnen en -kabels. Dit mechanisme, dat wordt beheerd door transmissiebedrijven, zorgt ervoor dat de elektriciteit veilig en efficiënt op de verbruikspunten aankomt.

Daarna bereikt de elektriciteit de eindgebruikers via laag- en middenspanningsdistributie. De distributiebedrijven zijn verantwoordelijk voor de exploitatie en het onderhoud van dit distributienetwerk en moeten ervoor zorgen dat de elektriciteit de huishoudens, bedrijven en andere verbruikspunten bereikt.

Aan de andere kant zijn er op veel elektriciteitsmarkten ook elektriciteitshandelsbedrijven. Deze bedrijven zijn verantwoordelijk voor het kopen van elektriciteit van producenten en het verkopen ervan aan eindgebruikers.

Tot slot wordt de prijs op de elektriciteitsmarkt bepaald door vraag- en aanbodmechanismen.

Kortom, de elektriciteitsmarkt is een systeem waar elektriciteit wordt uitgewisseld tussen verschillende actoren, waarbij prijzen en voorwaarden voor de aankoop en verkoop van elektriciteit worden vastgesteld.