De klimaatverandering wordt steeds duidelijker en wordt veroorzaakt door de grote hoeveelheden broeikasgassen die door menselijke activiteiten, zoals het verbranden van fossiele brandstoffen voor elektriciteitsopwekking, verwarming en vervoer, in de atmosfeer worden uitgestoten. Een van de ernstigste gevolgen is de vernietiging van de ozonlaag, die leidt tot een stijging van de temperatuur van de aarde en de productie van extreme weersverschijnselen, maar het is niet het enige.

HET GEBRUIK VAN HERNIEUWBARE ENERGIE OM DE KLIMAATVERANDERING TEGEN TE GAAN

Om deze situatie te beteugelen, heeft de EU een reeks doelstellingen voor 2030 vastgesteld om over te schakelen op een koolstofarme of koolstofvrije economie en zo de uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 met 80-95% te verminderen.

In de strijd tegen de klimaatverandering speelt het gebruik van hernieuwbare energiebronnen een fundamentele rol. Deze bronnen van energieopwekking zijn schone en onuitputtelijke hulpbronnen die, in tegenstelling tot fossiele brandstoffen, geen broeikasgassen of verontreinigende emissies produceren.

Volgens het Internationaal Agentschap voor hernieuwbare energie, IRENA, zou een verdubbeling van het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in de mondiale energiemix tot 32% in 2030 leiden tot een toename van de welvaart met 3,7%.

In 2015 hebben de wereldleiders een reeks wereldwijde doelstellingen (SDG’s – Sustainable Development Goals) aangenomen om armoede uit te bannen, de planeet te beschermen en de rechten van de burgers te verbeteren. Hernieuwbare energie is SDG 7, die tot doel heeft iedereen toegang te geven tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie.

Als we het over hernieuwbare energie hebben, kunnen we wijzen op:

Windenergie: is die waarbij de energie van de wind wordt benut door middel van windturbines of windmolens. De windturbine is het belangrijkste element van dit systeem van hernieuwbare energie; de meest voorkomende is die welke de energie uit de beweging van de lucht omzet in elektrische energie die uiteindelijk wordt doorgegeven aan het elektriciteitsnet.

Zonne-energie: deze wordt rechtstreeks van de zon verkregen en kan fotovoltaïsch, thermisch of thermo-elektrisch zijn; afhankelijk van het gebruikte exploitatiemechanisme kan warmte of elektriciteit worden verkregen.

Waterkracht: deze vorm van hernieuwbare energie maakt gebruik van de beweging van water om elektriciteit op te wekken.

Geothermische energie: bij deze vorm van energie wordt gebruik gemaakt van de warmte die zich in de aardkorst bevindt. Volgens de FAO kan dit type energie zeer nuttig zijn in ontwikkelingslanden, omdat het kan worden gebruikt voor het drogen van voedsel of het pasteuriseren en steriliseren van melk.

Biomassa: De opwekking van energie uit organisch afval is een andere hernieuwbare energiebron, in dit geval gekoppeld aan gas en elektriciteit.

Getijdenenergie: getijdenenergie is energie die gebruik maakt van de kracht van de getijden of golven om energie op te wekken.

Zullen hernieuwbare energieën ons naar een nieuw scenario kunnen brengen?