Nara Solar is sinds 2019 wereldwijd actief in de ontwikkeing van PV-installaties. Deze variëren van grootschalige- tot agrivoltaïsch projecten.

De energiesector is voor elk land van strategisch belang geworden, aangezien het conventionele opwekkingsmodel moet worden omgevormd tot een model gebaseerd op hernieuwbare energie.  In de Europese context toont het stappenplan van de Europese Commissie aan dat de economie moet evolueren naar duurzame modellen met als hoofddoel de uitstoot tegen 2030 met 55% te reduceren om dan tegen 2050 CO2-neutraal te worden.


HAALBARE ZONNEPROJECTEN VAN HOGE KWALITEIT MET EEN POSITIEVE SOCIALE IMPACT

Nara Solar is derhalve volledig toegewijdt aan hernieuwbare energiebronnen, met name het opzetten en ontwikkelen van grootschalige zonne-energieprojecten. Voor Europa is Nara Solar begonnen in Spanje, Frankrijk en Nederland, waar het een actieve portofeuille heeft, alsook telkens kantoren betrekt. De sector binnen de landen waarin ze werkzaam zijn, kent een voortdurende groei van dit soort projecten. Hun benadering is om deze zonne-energie installaties volgens een hoge, sectoroverchrijdende kwaliteitsstandaard te ontwikkelen, zodat ze levensvatbare zonneprojecten opleveren die voldoen aan alle huidige wet- en regelgeving en een positieve impact hebben.

“We moeten de ontwikkelingsbehoeften van de projecten steeds binnen hun lokale context begrijpen en daarbij alle hoofdbelanghebbenden betrekken die baat hebben bij de ontwikkeling en de bouw van dit soort installaties. Ondanks de fluctuaties in de economie en de moeilijke tijden waarin we nu leven, kunnen we het einddoel; namelijk het herstel van de gezondheid van onze planeet en dus ons voortbestaan als mens, niet langer uitstellen. Dit doel is wat onze projecten des te belangrijker maken, het is dankzij ons werk vandaag dat er in de komende jaren duurzame energieprojecten mogelijk zullen zijn”, verklaart Yago Acón Raspall, CEO van het bedrijf.

In Spanje hebben wij momenteel projecten over het gehele Spaanse vasteland en de Canarische Eilanden. Het gaat om multi-megawatt-complexen die grote stukken land in beslag nemen en op grote schaal energie kunnen opwekken om ze aan het nationale distributie- of transmissienet leveren. In Frankrijk werkt men dan weer aan projecten die dubbel grondgebruik bevorderen, iets wat ook bekend staat als agrivoltaic. Dit soort projecten worden op zo een manier ontworpen dat ze zonne-energie opwekken maar in parallel ook landbouw- of veeteeltactiviteiten hebben.

“Deze projecten zorgen ervoor dat de grond ook nog gebruikt kan worden voor veeteelt of voor land-en tuinbouw van planten die kunnen groeien in minder zonnige omstandigheden die onder de zonnepanelen heersen. In Nederland worden de projecten met behulp van een subsidieregeling voor stroomopwekking uit duurzame energie (SDE++ regeling) gerealiseerd en samenhangend met gebruikmaking van diverse technologieën. Bij Nara richten we ons op grondgebonden en drijvende zonne-energietechnologie voor wateroppervlakken, aangezien Nederland een enorme waterpotentie  heeft en een zeer uitgebreid netwerk van kanalen en meren”, aldus het hoofd van Nara Solar.

Alles bij elkaar heeft dit LA RAZÓN ertoe gebracht hen de prijs voor het New European Solar Development Platform toe te kennen.

“Deze prijs is een erkenning van het werk van onze mensen in al die landen waar we actief zijn. Zij hebben onze groei gerealiseerd door projecten op een innovatieve manier uit te voeren. Zij zijn erin geslaagd initiatieven vanuit ons energieopwekkingsmodel te realiseren en helpen zo die CO2-doelstellingen te verwezenlijken. We zijn veel meer gegroeid dan we hadden verwacht, zelfs in onze meest optimistische prognoses, en dit is het resultaat van de menselijke component, want het is duidelijk dat we genieten bij wat we doen en we zijn trots op ons werk”, aldus Acón.

Reproductie van een bericht in de krant La Razón, gepubliceerd op 18 mei 2021 naar aanleiding van de uitreiking van de prijs voor het nieuwe platform voor zonne-energieontwikkeling. (https://suplementoslarazon.s3.eu-west-3.amazonaws.com/Otros/2021-05-18_PREMIOS-2021-SOSTENIBILIDAD-Y-MEDIO-AMBIENTE/index.html).