Het Nationaal Geïntegreerd Energie- en Klimaatplan (PNIEC) is een strategisch plan waarin het beleid en de doelstellingen van Spanje op het gebied van energie en klimaat zijn vastgelegd. Het is een fundamenteel instrument voor de uitvoering van het energie- en klimaatbeleid van het land in overeenstemming met de internationale verplichtingen die Spanje is aangegaan in de Overeenkomst van Parijs.

DOELSTELLINGEN EN FUNCTIES VAN HET NSECP

Dit plan werd op 16 maart 2021 goedgekeurd door de Raad van Ministers, met als doel koolstofneutraliteit te bereiken tegen 2050. De maatregelen in dit plan hebben betrekking op verschillende sectoren, zoals hernieuwbare energie, transport en industrie.

Van de belangrijkste doelen en functies van het Nationaal Integraal Energie- en Klimaatplan kunnen we de volgende naar voren halen:

  1. De overgang naar een duurzame, koolstofarme economie, waarbij de ontwikkeling en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen zoals zon, wind en biomassa wordt aangemoedigd.
  2. Verbetering van de energie-efficiëntie in alle sectoren van de economie, waaronder industrie, vervoer, gebouwen en energieverbruik in het algemeen.
  3. Streven naar naleving van de internationale verplichtingen van Spanje in het kader van de Overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering.
  4. De werkgelegenheid stimuleren in sectoren die verband houden met hernieuwbare energiebronnen, energie-efficiëntie en schone technologie.
  5. De energiezekerheid van Spanje versterken door de energiematrix te diversifiëren en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen.

Op dit moment heeft de regering een ontwerp vrijgegeven van de nieuwe maatregelen van het Nationaal Geïntegreerd Energie- en Klimaatplan 2023-2030, waarin verwacht wordt dat tegen 2030: 62 GW aan windenergie geïnstalleerd zal zijn, 76 GW aan fotovoltaïsche energie, 4,8 GW aan thermische zonne-energie, 1,4 GW aan biomassa en 22 GW aan opslag.

Op deze manier wordt gestreefd naar 105 GW aan nieuwe hernieuwbare energie in het decennium en 22 GW aan energieopslag in 2030, waarbij kolen definitief worden afgebouwd.

Kortom, dit plan is gericht op meerdere onderling samenhangende uitdagingen: het beperken van de klimaatverandering, de overgang naar schonere energie, het bevorderen van energie-efficiëntie en het genereren van duurzame banen.