Identificatie en eigendom

Bij artikel 10 van Wet 34 / 2002 van 11 juli, Diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, stelt de eigenaar zijn identificatiegegevens vrij.

  • Eigenaar: Nara Solar Registered
  • Handelsregister: Gegevens van de registratie in het handelsregister (bedrijven).
  • CIF: B88255682
  • Adres: Calle Lopez de Hoyos 15, 3Dcha – 28006, Madrid 
  • E-mail: info@narasolar.com
  • Website https://narasolar.com

 

Doel

Het doel van de website is om te informeren over de diensten die Nara Solar aanbiedt, evenals het laatste nieuws over het bedrijf, en om een communicatiekanaal te bieden voor gebruikers om hun berichten naar NARA SOLAR te sturen.

 

Gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van de Website verleent u de voorwaarde van Gebruiker en impliceert de volledige aanvaarding van alle clausules en gebruiksvoorwaarden die in de volgende pagina’s zijn opgenomen:

  • Wettelijke bepalingen
  • Privacybeleid

Als u het niet eens bent met elk van deze voorwaarden, verzoeken wij u deze website niet te gebruiken.

Toegang tot deze website impliceert geenszins het begin van een zakelijke relatie met NARA SOLAR. Via deze website vergemakkelijkt NARA SOLAR de toegang tot en het gebruik van diverse content die NARA SOLAR of haar partners online hebben gepubliceerd.

U bent verplicht om de inhoud van de website NIET te gebruiken voor illegale doeleinden of effecten, verboden in deze juridische verklaring of door de huidige wetgeving, schadelijk voor de rechten en belangen van anderen, of op enigerlei wijze het normale gebruik van inhoud, computerapparatuur of documenten, bestanden en alle soorten inhoud die zijn opgeslagen op een computer die eigendom is van of gecontracteerd is door NARA SOLAR, andere gebruikers of een internetgebruiker te beschadigen, uit te schakelen, te overbelasten, te belemmeren of te voorkomen.

 

Opmerkingen 

NARA SOLAR behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te verwijderen die in strijd zijn met de huidige wetgeving, schadelijk zijn voor de rechten of belangen van anderen, of die naar haar mening niet geschikt zijn voor publicatie.

NARA SOLAR is niet verantwoordelijk voor de meningen van gebruikers via het commentaar systeem, sociale netwerken of andere participatie-instrumenten, zoals voorzien in de toepasselijke regelgeving.

 

Wettelijke leeftijd 

U moet ten minste 18 jaar oud zijn om gebruik te kunnen maken van de diensten die 

NARA SOLAR aanbiedt of de meerderjarige leeftijd die in uw land vereist is om u te registreren bij of gebruik te maken van de Website. Als u in een land buiten de Europese regio verblijft, moet u ten minste 13 jaar oud zijn om de website te gebruiken of de meerderjarige leeftijd die in uw land vereist is om u te registreren bij of gebruik te maken van de website.

Als u niet alleen de minimumleeftijd hebt die volgens de toepasselijke wetgeving vereist is om de Website te gebruiken, maar ook als u niet oud genoeg bent om onze voorwaarden in uw land te accepteren, moet uw ouder of voogd onze voorwaarden namens u accepteren.

 

Veiligheidsmaatregelen

De persoonsgegevens die u aan NARA SOLAR verstrekt, kunnen al dan niet in geautomatiseerde databanken worden opgeslagen, waarvan het eigendom uitsluitend overeenkomt met 

NARA SOLAR, dat alle technische, organisatorische en veiligheidsmaatregelen neemt om de vertrouwelijkheid, integriteit en kwaliteit van de daarin opgenomen informatie te waarborgen, in overeenstemming met de bepalingen van de huidige wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

U dient zich er echter van bewust te zijn dat de veiligheidsmaatregelen van de computersystemen op het internet niet geheel betrouwbaar zijn en dat NARA SOLAR daarom niet kan garanderen dat er geen virussen of andere elementen aanwezig zijn die wijzigingen in de computersystemen van de gebruiker (software en hardware) of in de daarin opgenomen elektronische documenten en bestanden kunnen veroorzaken, hoewel de eigenaar alle noodzakelijke middelen inzet en passende veiligheidsmaatregelen neemt om de aanwezigheid van deze schadelijke elementen te voorkomen.

 

Persoonlijke gegevens

U kunt alle informatie met betrekking tot de behandeling van persoonlijke gegevens die 

NARA SOLAR verzamelt, controleren op de pagina van de Privacy Policy.

 

Inhoud

NARA SOLAR heeft de informatie, de multimedia-inhoud en het materiaal op de website verkregen uit bronnen die het betrouwbaar acht, maar hoewel het alle redelijke maatregelen heeft genomen om ervoor te zorgen dat de informatie correct is, kan NARA SOLAR niet garanderen dat deze juist, volledig of actueel is. NARA SOLAR wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor fouten of omissies in de informatie op de pagina’s van deze website.

Het is verboden om via de website illegale of ongeoorloofde inhoud, computervirussen of berichten te verzenden die, in het algemeen, de rechten van de Eigenaar of van derden aantasten of schenden.

De inhoud van de website is uitsluitend bestemd voor informatieve doeleinden en mag in geen geval worden gebruikt of beschouwd als een aanbod tot verkoop, een verzoek tot aankoop of een aanbeveling tot het uitvoeren van enige andere handeling, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld.

NARA SOLAR behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website, links of informatie verkregen via de website te wijzigen, op te schorten, te annuleren of te beperken, zonder voorafgaande kennisgeving.

NARA SOLAR is niet verantwoordelijk voor schade die kan ontstaan door het gebruik van de informatie op de website of de informatie in de sociale netwerken van NARA SOLAR.

 

Cookiebeleid

Op de pagina Cookiebeleid kunt u alle informatie over het beleid voor het verzamelen en verwerken van cookies controleren.

 

Links naar andere websites

NARA SOLAR kan u via links toegang verschaffen tot websites van derden om u te informeren over het bestaan van andere informatiebronnen op het internet waar u de op de website aangeboden gegevens kunt uitbreiden.

Deze links naar andere websites impliceren op geen enkele wijze een suggestie of aanbeveling voor u om de websites van bestemming te bezoeken, die buiten de controle van NARA SOLAR vallen. NARA SOLAR is daarom niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte websites of de resultaten die worden verkregen door het volgen van de links.

Bovendien is NARA SOLAR niet verantwoordelijk voor de links of verwijzingen in de gelinkte websites waartoe het bedrijf toegang biedt.

Het plaatsen van de link impliceert in geen geval het bestaan van een relatie tussen NARA SOLAR en de eigenaar van de site waar de link wordt geplaatst, noch de aanvaarding of goedkeuring door de eigenaar van de inhoud of diensten.

Als u een externe website bezoekt via een link op de website, moet u het eigen privacybeleid van de andere website lezen, dat kan afwijken van dat van deze website.

 

Intellectuele en industriële eigendom

Alle rechten voorbehouden.

Elke toegang tot deze website is onderworpen aan de volgende voorwaarden: de reproductie, permanente opslag en verspreiding van de inhoud of elk ander gebruik dat een openbaar of commercieel doel heeft, is uitdrukkelijk verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van NARA SOLAR.

 

Beperking van de verantwoordelijkheid

De informatie en diensten die in deze website zijn opgenomen of die via deze website beschikbaar zijn, kunnen onnauwkeurigheden of typefouten bevatten. Periodiek brengt NARA SOLAR verbeteringen en/of wijzigingen aan in de informatie en/of diensten die u op elk gewenst moment kunt invoeren.

NARA SOLAR verklaart of garandeert niet dat de diensten of de inhoud ervan wordt onderbroken of vrij van fouten is, dat gebreken worden verholpen, of dat de dienst of de server die deze ter beschikking stelt vrij is van virussen of andere schadelijke componenten, onverminderd het feit dat de Eigenaar alles in het werk stelt om dergelijke incidenten te voorkomen.

NARA SOLAR wijst elke aansprakelijkheid af in geval van onderbrekingen of storingen van de diensten of de inhoud die op het internet worden aangeboden, ongeacht de oorzaak daarvan. Ook is NARA SOLAR niet verantwoordelijk voor storingen in het netwerk, bedrijfsschade als gevolg van dergelijke valpartijen, tijdelijke onderbrekingen van de stroomvoorziening of enige andere vorm van indirecte schade die kan worden veroorzaakt door oorzaken buiten NARA SOLAR.

Alvorens beslissingen en/of acties te ondernemen op basis van de informatie op de website, raadt NARA SOLAR u aan de ontvangen informatie te controleren en te vergelijken met andere bronnen.

 

Jurisdictie

Deze Juridische kennisgeving wordt volledig beheerst door de Spaanse wetgeving.

Op voorwaarde dat er geen regel is die anders verplicht, voor alle vragen die kunnen ontstaan met betrekking tot de interpretatie, de toepassing en de naleving van deze juridische informatie, evenals voor claims dat an voortvloeien uit het gebruik ervan, komen de partijen overeen zich te onderwerpen aan de rechters en rechtbanken van de provincie Madrid, waarbij zij uitdrukkelijk afzien van elke andere jurisdictie die met hen overeenkomt.

 

Contact

Als u vragen heeft over deze wettelijke voorwaarden of opmerkingen wilt maken over deze website, kunt u een e-mail sturen naar het e-mailadres: info@narasolar.com.