Identificatie en eigendom

Volgens artikel 10 van wet 34/ 11 juli 2002, Diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, geeft de eigenaar zijn identificatiegegevens vrij.

  • Eigenaar: Nara Solar geregistreerd
  • Handelsregister: Gegevens van de inschrijving in het Handelsregister (ondernemingen).
  • CIF: B88255682
  • Adres: Calle Lopez de Hoyos 15, 3Dcha – 28006, Madrid
  • E-mail: een contact-e-mailadres.
  • Website https://narasolar.com

 

Doel

Het doel van de website is om te informeren over de diensten die worden aangeboden door Nara Solar, evenals het laatste nieuws over het bedrijf, en om een communicatiekanaal te bieden voor gebruikers om hun berichten naar NARA SOLAR te sturen.

 

Gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van de website verleent u de voorwaarde van gebruiker en impliceert de volledige aanvaarding van alle clausules en gebruiksvoorwaarden op de volgende pagina’s:

  • Juridische kennisgeving
  • Privacybeleid

Als u het niet eens bent met elk van deze algemene voorwaarden, gebruik deze website dan niet.

Toegang tot deze website impliceert op geen enkele manier het begin van een zakelijke relatie met NARA SOLAR.

Via deze website vergemakkelijkt NARA SOLAR de toegang tot, en het gebruik van, verschillende inhoud die NARA SOLAR of haar partners online hebben gepubliceerd.

U bent verplicht en toegewijd om de inhoud van de website NIET te gebruiken voor illegale doeleinden of effecten, verboden in deze juridische kennisgeving of door de huidige wetgeving, schadelijk voor de rechten en belangen van anderen, of op enigerlei wijze schade toebrengen, uitschakelen, overbelasten, het normale gebruik van inhoud, computerapparatuur of documenten, bestanden en allerlei soorten inhoud die is opgeslagen op een computer die eigendom is van of gecontracteerd is door NARA SOLAR, andere gebruikers of een internetgebruiker, belemmeren of verhinderen.

 

Opmerkingen

NARA SOLAR behoudt zich het recht om alle commentaren te verwijderen die in strijd zijn met de huidige wetgeving, die de rechten of belangen van anderen schaden of die naar haar mening niet geschikt zijn voor publicatie.

NARA SOLAR is niet verantwoordelijk voor de meningen van gebruikers via het commentaarsysteem, sociale netwerken of andere participatietools, zoals bepaald in de toepasselijke regelgeving.

 

Legale leeftijd

U moet ten minste 18 jaar oud zijn om gebruik te kunnen maken van de diensten die worden aangeboden door NARA SOLAR of de meerderjarigheid die in uw land vereist is om u te registreren bij of gebruik te maken van de website. Als u in een land buiten de Europese regio verblijft moet u ten minste 13 jaar oud zijn om de website te gebruiken of de meerderjarigheid die in uw land vereist is om u te registreren bij of gebruik te maken van de website.

Als u niet oud genoeg bent om onze voorwaarden in uw land te accepteren, moet uw ouder of voogd onze voorwaarden namens u accepteren.

 

Veiligheidsmaatregelen

De persoonlijke gegevens die u aan NARA SOLAR verstrekt kunnen al dan niet worden opgeslagen in geautomatiseerde databases waarvan het eigendom uitsluitend overeenkomt met NARA SOLAR die alle technische, organisatorische en beveiligingsmaatregelen neemt om de vertrouwelijkheid, integriteit en kwaliteit van de daarin opgenomen informatie te waarborgen in overeenstemming met de bepalingen van de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming.

U dient zich er echter van bewust te zijn dat de beveiligingsmaatregelen van computersystemen op internet niet geheel betrouwbaar zijn en dat NARA SOLAR daarom niet kan garanderen dat er geen virussen of andere elementen aanwezig zijn die wijzigingen kunnen veroorzaken in de computersystemen (software en hardware) of elektronische systemen van de gebruiker en de documenten en bestanden die zich daarin bevinden, hoewel de Eigenaar alle nodige middelen inzet en passende veiligheidsmaatregelen neemt om de aanwezigheid van deze schadelijke elementen te voorkomen.

 

Persoonlijke informatie

U kunt alle informatie met betrekking tot de behandeling van persoonlijke gegevens die NARA SOLAR verzamelt controleren op de pagina van het privacybeleid.

 

Inhoud

NARA SOLAR heeft de informatie, multimedia-inhoud en materialen op de website verkregen van bronnen die het betrouwbaar acht. Hoewel het alle redelijke maatregelen heeft genomen om ervoor te zorgen dat de informatie correct is, garandeert NARA SOLAR niet dat het accuraat, volledig of bijgewerkt is. NARA SOLAR wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor fouten of weglatingen in de informatie op de pagina’s van deze website.

Het is verboden om via de website illegale of ongeoorloofde inhoud, computervirussen of berichten te verzenden of door te geven die, in het algemeen, de rechten van de Eigenaar of derden aantasten of schenden.

De inhoud van de Website is uitsluitend voor informatieve doeleinden en mag in geen geval worden gebruikt of beschouwd als een aanbod tot verkoop, een verzoek om een aankoop bod of een aanbeveling om enige andere handeling uit te voeren, tenzij uitdrukkelijk vermeld.

NARA SOLAR behoudt zich het recht de inhoud van de website, links of via de website verkregen informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, op te schorten, te annuleren of te beperken.

NARA SOLAR is niet verantwoordelijk voor enige schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de informatie op de website of de informatie op de sociale netwerken van NARA SOLAR.

 

Cookie beleid

Op de pagina Cookiebeleid kunt u alle informatie controleren met betrekking tot het beleid voor het verzamelen en verwerken van cookies.

 

Links naar andere websites

NARA SOLAR kan u via links toegang verschaffen tot websites van derden om u te informeren over het bestaan van andere informatiebronnen op internet waar u de op de website aangeboden gegevens kunt uitbreiden.

Deze links naar andere websites impliceren op geen enkele manier een suggestie of aanbeveling voor u om de bestemmingswebsites te bezoeken, waarover NARA SOLAR geen controle heeft. NARA SOLAR is daarom niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte websites of de resultaten die worden verkregen door de links te volgen.

Bovendien is NARA SOLAR niet verantwoordelijk voor eventuele links of verwijzingen op de gelinkte websites waartoe zij toegang biedt.

Het tot stand brengen van de link impliceert in geen geval het bestaan van een relatie tussen NARA SOLAR en de eigenaar van de site waar de link tot stand is gebracht, noch de aanvaarding of goedkeuring door de Eigenaar van de inhoud of diensten.

Als u een externe website bezoekt via een link op de website, moet u het eigen privacybeleid van de andere website lezen, dat kan verschillen van het privacybeleid van deze website.

 

Intellectuele en industriële eigendom

Alle rechten voorbehouden.

Elke toegang tot deze website is onderworpen aan de volgende voorwaarden: de reproductie, permanente opslag en verspreiding van de inhoud of elk ander gebruik met een openbaar of commercieel doel is uitdrukkelijk verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van NARA SOLAR.

Beperking van verantwoordelijkheid

De informatie en diensten die zijn opgenomen in of beschikbaar zijn via deze website kunnen onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Periodiek brengt NARA SOLAR verbeteringen en/of wijzigingen aan in de informatie en/of diensten die u op elk moment kunt invoeren.

NARA SOLAR verklaart of garandeert niet dat de diensten of inhoud onderbroken of vrij van fouten zullen zijn, dat defecten zullen worden gecorrigeerd, of dat de dienst of de server die deze beschikbaar stelt, vrij is van virussen of andere schadelijke componenten, ondanks het feit dat de Eigenaar alles in werk stelt om dergelijke incidenten te voorkomen.

NARA SOLAR wijst elke aansprakelijkheid af in geval van onderbreking of storing van de diensten of inhoud aangeboden op internet, ongeacht de oorzaak. Ook is NARA SOLAR niet verantwoordelijk voor netwerkstoringen, zakelijke verliezen als gevolg van dergelijke storingen, tijdelijke onderbrekingen van elektriciteit of enige andere vorm van indirecte schade die kan worden veroorzaakt door oorzaken die buiten NARA SOLAR liggen.

Alvorens beslissingen te nemen en/of acties te ondernemen op basis van de informatie op de website, raadt NARA SOLAR u aan de ontvangen informatie te controleren en te vergelijken met andere bronnen.

 

Jurisdictie

Deze juridische kennisgeving wordt volledig beheerst door de Spaanse wetgeving.

Op voorwaarde dat er geen regel is die anders verplicht, voor alle vragen die kunnen rijzen met betrekking tot de interpretatie, toepassing en naleving van deze juridische kennisgeving, evenals claims die kunnen voortvloeien uit het gebruik ervan, komen de partijen overeen zich te onderwerpen aan de rechters en rechtbanken van de provincie Madrid, waarbij uitdrukkelijk wordt afgezien van enige andere jurisdictie die met hen overeenkomt.

 

Contact

Als u vragen heeft over deze juridische voorwaarden of opmerkingen wilt maken over deze website, kunt u een e-mail sturen naar het e-mailadres: info@narasolar.com