NARA SOLAR SLUIT ZICH AAN BIJ DE FRANSE AGRO VOLTAÏSCHE VERENIGING

De noodzaak om over te schakelen op hernieuwbare energiebronnen heeft aangetoond dat wij verplicht zijn onze hulpbronnen efficiënt te beheren. Er zijn zeer specifieke voorbeelden, zoals agro voltaïsche zonne-energie, die een kans biedt om de hulpbronnen zo goed mogelijk te benutten.

Agro voltaïsche zonne-energie is ontstaan als een manier om zonnepanelen te installeren zonder de kwaliteit van de bodem aan te tasten, waarbij de oppervlakte wordt benut om te cultiveren en het proces de biodiversiteit wordt bevorderd. Het is ook een perfecte samensmelting van twee processen die perfect verenigbaar zijn en elkaar wederzijds ten goede komen.

NARA SOLAR EN DE FRANSE AGRO VOLTAÏSCHE VERENIGING

Nara Solar France, ontwikkelaar van grote hernieuwbare projecten in heel Europa en sinds 2019 lid van de Franse unie voor hernieuwbare energie, is toegetreden tot de Franse Agro voltaïsche Vereniging

Onze organisatie, Nara Solar, nam al deel aan verschillende commissies van technologieën of labels binnen de agro voltaïsche organisatie. Om deze reden, nu de ontwikkeling van projecten met dubbel grondgebruik, de introductie van landbouw- of veeteeltactiviteiten op grond die wordt gebruikt voor de productie van hernieuwbare energie, in opkomst is, wilden we de stap zetten”, zegt Rodolphe de Téglassy, directeur Ontwikkeling van Nara Solar Frankrijk.

Volgens studies hebben de mogelijkheden van agro voltaïsche energie voor de landbouw en de energietransitie ertoe geleid dat de technologie de laatste jaren sterk is ontwikkeld en dat het bijgevolg in alle regio’s van de wereld steeds meer agro voltaïsche projecten zijn. Bewijs hiervan is dat in landen die een leidende rol spelen op het gebied van duurzame energie, zoals China, dit soort installaties een bijzondere relevantie heeft gegeven.

Nara Solar heeft, van zijn kant, ruime ervaring met de ontwikkeling van dit soort projecten. Zoals Yago Acón, CEO van Nara Solar, aangeeft: “De uitvoering van dit soort projecten met dubbel gebruik van de grond resulteert in een positieve impact vanuit lokaal sociaaleconomisch oogpunt, en daarom is de ontwikkeling van agro voltaïsche installaties nu al een van de centrale assen van de strategie van Nara Solar, ook in Spanje en Nederland”.

Daarom kan Nara Solar zich erop verheugen dat de Franse Agro voltaïsche Vereniging heeft besloten de sprong te wagen en te vertrouwen op haar ervaring en kwaliteitsgarantie. Voor het bedrijf betekent dit een stap in de goede richting en een stimulans voor de activiteit die het ontwikkelt.

Het is een slimme zet, want agro voltaïsche systemen maken gebruik van oppervlakken en verhogen de efficiëntie van beide processen. Enerzijds neemt de productie van zonne-energie toe, doordat de temperatuur van de panelen daalt, terwijl deze anderzijds fungeren als een barrière tegen ongunstige weersinvloeden, waardoor de gewassen worden beschermd.

Wellicht blijft agrovoltaïek  om die reden aanhangers winnen. Het is waarschijnlijk dat het grote aantal rapporten over deze techniek, die in 1981 werd ontwikkeld maar pas in 2012 populair werd, van invloed is geweest op de consolidatie met het idee dat dit type installatie de prestaties van de bodem kunnen worden geoptimaliseerd.

Kortom, met de integratie van Nara Solar in deze organisatie, wijst alles erop dat er snel meer van dit soort projecten zullen komen voor haar divisie in Frankrijk. Iets wat zeer positief is ontvangen.


NARA SOLAR: EEN NIEUW LID VAN HOLLAND SOLAR

Hernieuwbare energie wordt een belangrijke bron van energieopwekking, vooral om een schone energietransitie te bewerkstelligen. En voor de toekomst van de gehele economie.

In deze context is het belang van hernieuwbare energie de afgelopen jaren exponentieel gegroeid om de klimaatdoelstellingen te halen, die tijdens de top van Parijs in 2015 zijn vastgesteld. Vervolgens werd getracht een regelgevend kader op te bouwen en ook de toepassing van een energiebeleid dat de rest van de landen probeert te bereiken.

NARA SOLAR WORDT LID VAN HOLLAND SOLAR

Nara Solar begon zijn activiteit in Europa, met een portefeuille van projecten in Spanje, Frankrijk en Nederland; landen waarin het zich heeft gevestigd in de ontwikkeling van grote zonne-energiecentrales. Een sector die voortdurend groeit en een enorm groeipotentieel heeft.

“In Nederland kan onze organisatie bogen op een zonneportefeuille van meer dan 200 MW, bestaande uit projecten in verschillende stadia van ontwikkeling. Ons doel is om projecten te blijven ontwikkelen die een positieve lokale impact zullen hebben. Dit door onze expertise en knowhow hierbij in te zetten om de milieu-doelstellingen van het land te bereiken”, zegt CEO van Nara Solar, Yago Acón.

Zoals de heer Acón aangeeft, is Nederland een land dat duurzaamheid en milieuzorg hoog in het vaandel heeft staan en waar het gebruik van hernieuwbare energiebronnen geleidelijk maar zeker wordt doorgevoerd. De Europese markt heeft altijd grote kansen geboden en Nara Solar heeft voet aan de grond gekregen dankzij haar focus op excellentie.

Mede daardoor is Nara Solar sinds kort een nieuw volwaardig actief lid bij Holland Solar, de Nederlandse vereniging voor zonne-energie. Een aangelegenheid die vanuit de organisatie het resultaat is van de samenwerking tussen de Spaans-Japanse onderneming Univergy International en het Investeringsfonds Macquaire International.

Holland Solar is actief op het gehele Nederlandse grondgebied, waar het een hele reeks zonne-installaties realiseert, met als doel fotovoltaïsche energie naar Nederland te brengen en te veranderen in een belangrijk energiebron van het land.

Holland Solar is een belangrijke organisatie in het land, omdat het zich in het centrum van de besluitvorming in de Nederlandse zonne-energie sector stelt en het de agenda stuurt met betrekking tot wetgeving, regelgeving en subsidies… .

Als brancheorganisatie werkt Holland Solar bovendien samen met haar leden aan het inspireren, informeren, verbinden en verder professionaliseren van de Nederlandse zonne-energiesector.


NARA SOLAR, PRIJS VOOR HET NIEUWE EUROPESE ONTWIKKELINGSPLATFORM VOOR ZONNE-ENERGIE

Nara Solar is sinds 2019 wereldwijd actief in de ontwikkeing van PV-installaties. Deze variëren van grootschalige- tot agrivoltaïsch projecten.

De energiesector is voor elk land van strategisch belang geworden, aangezien het conventionele opwekkingsmodel moet worden omgevormd tot een model gebaseerd op hernieuwbare energie.  In de Europese context toont het stappenplan van de Europese Commissie aan dat de economie moet evolueren naar duurzame modellen met als hoofddoel de uitstoot tegen 2030 met 55% te reduceren om dan tegen 2050 CO2-neutraal te worden.


HAALBARE ZONNEPROJECTEN VAN HOGE KWALITEIT MET EEN POSITIEVE SOCIALE IMPACT

Nara Solar is derhalve volledig toegewijdt aan hernieuwbare energiebronnen, met name het opzetten en ontwikkelen van grootschalige zonne-energieprojecten. Voor Europa is Nara Solar begonnen in Spanje, Frankrijk en Nederland, waar het een actieve portofeuille heeft, alsook telkens kantoren betrekt. De sector binnen de landen waarin ze werkzaam zijn, kent een voortdurende groei van dit soort projecten. Hun benadering is om deze zonne-energie installaties volgens een hoge, sectoroverchrijdende kwaliteitsstandaard te ontwikkelen, zodat ze levensvatbare zonneprojecten opleveren die voldoen aan alle huidige wet- en regelgeving en een positieve impact hebben.

“We moeten de ontwikkelingsbehoeften van de projecten steeds binnen hun lokale context begrijpen en daarbij alle hoofdbelanghebbenden betrekken die baat hebben bij de ontwikkeling en de bouw van dit soort installaties. Ondanks de fluctuaties in de economie en de moeilijke tijden waarin we nu leven, kunnen we het einddoel; namelijk het herstel van de gezondheid van onze planeet en dus ons voortbestaan als mens, niet langer uitstellen. Dit doel is wat onze projecten des te belangrijker maken, het is dankzij ons werk vandaag dat er in de komende jaren duurzame energieprojecten mogelijk zullen zijn”, verklaart Yago Acón Raspall, CEO van het bedrijf.

In Spanje hebben wij momenteel projecten over het gehele Spaanse vasteland en de Canarische Eilanden. Het gaat om multi-megawatt-complexen die grote stukken land in beslag nemen en op grote schaal energie kunnen opwekken om ze aan het nationale distributie- of transmissienet leveren. In Frankrijk werkt men dan weer aan projecten die dubbel grondgebruik bevorderen, iets wat ook bekend staat als agrivoltaic. Dit soort projecten worden op zo een manier ontworpen dat ze zonne-energie opwekken maar in parallel ook landbouw- of veeteeltactiviteiten hebben.

“Deze projecten zorgen ervoor dat de grond ook nog gebruikt kan worden voor veeteelt of voor land-en tuinbouw van planten die kunnen groeien in minder zonnige omstandigheden die onder de zonnepanelen heersen. In Nederland worden de projecten met behulp van een subsidieregeling voor stroomopwekking uit duurzame energie (SDE++ regeling) gerealiseerd en samenhangend met gebruikmaking van diverse technologieën. Bij Nara richten we ons op grondgebonden en drijvende zonne-energietechnologie voor wateroppervlakken, aangezien Nederland een enorme waterpotentie  heeft en een zeer uitgebreid netwerk van kanalen en meren”, aldus het hoofd van Nara Solar.

Alles bij elkaar heeft dit LA RAZÓN ertoe gebracht hen de prijs voor het New European Solar Development Platform toe te kennen.

“Deze prijs is een erkenning van het werk van onze mensen in al die landen waar we actief zijn. Zij hebben onze groei gerealiseerd door projecten op een innovatieve manier uit te voeren. Zij zijn erin geslaagd initiatieven vanuit ons energieopwekkingsmodel te realiseren en helpen zo die CO2-doelstellingen te verwezenlijken. We zijn veel meer gegroeid dan we hadden verwacht, zelfs in onze meest optimistische prognoses, en dit is het resultaat van de menselijke component, want het is duidelijk dat we genieten bij wat we doen en we zijn trots op ons werk”, aldus Acón.

Reproductie van een bericht in de krant La Razón, gepubliceerd op 18 mei 2021 naar aanleiding van de uitreiking van de prijs voor het nieuwe platform voor zonne-energieontwikkeling. (https://suplementoslarazon.s3.eu-west-3.amazonaws.com/Otros/2021-05-18_PREMIOS-2021-SOSTENIBILIDAD-Y-MEDIO-AMBIENTE/index.html).