DE RECYCLAGE VAN HERNIEUWBARE ENERGIEBRONNEN

Het verminderen van onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen door het gebruik van hernieuwbare energie is een oplossing geworden om klimaatverandering te bestrijden en aan te pakken. Naarmate hernieuwbare energie terrein wint en nieuwe technologieën zich blijven ontwikkelen, beginnen er twijfels te ontstaan, zoals: Hoe kunnen we de recycling van hernieuwbare energie aanpakken?

EEN GROTE GROENE UITDAGING, HET AANPAKKEN VAN DE RECYCLING VAN HERNIEUWBARE ENERGIEBRONNEN

De ontwikkeling en installatie van infrastructuur voor hernieuwbare energie omvat de productie van een verscheidenheid aan componenten, van zonnepanelen en windturbines tot energieopslagbatterijen. Wanneer deze het einde van hun nuttige levensduur bereiken, is het noodzakelijk om ze te recyclen. Wat zijn de belangrijkste redenen?

 1. Het voorkomt dat grote hoeveelheden materialen op stortplaatsen terechtkomen, waardoor vervuiling en bijbehorende problemen worden verminderd.
 2. Recycling helpt om een aantal schaarse materialen (metalen en mineralen) waarmee hernieuwbare energiebronnen worden gemaakt, te behouden.
 3. De circulaire economie wordt aangemoedigd, waarbij materialen worden hergebruikt en gerecycled in plaats van na eenmalig gebruik te worden weggegooid.

Hoe kan het recyclen van enkele essentiële componenten van hernieuwbare energie worden aangepakt?

Zonnepanelen: Recyclingprocessen voor zonnepanelen kunnen materialen zoals silicium, glas en aluminium terugwinnen voor hergebruik bij de vervaardiging van nieuwe panelen of in andere toepassingen.

Windturbines: De metalen materialen waaruit ze bestaan, kunnen gemakkelijk worden gerecycled, hoewel het recyclen van glasvezelbladen nog steeds een ontwikkelingsuitdaging is.

Opslagbatterijen: Opslagbatterijen die worden gebruikt in zonne- en windsystemen bevatten vaak metalen zoals lithium en kobalt. Het recyclen van deze batterijen is van cruciaal belang voor het terugwinnen van deze waardevolle materialen en het verminderen van vervuiling.

Zoals we kunnen zien, is het recyclen van hernieuwbare energiebronnen essentieel, hoewel er technische en economische uitdagingen zijn die moeten worden overwonnen. Het gebrek aan normen, voorschriften en de hoge kosten van recycling kunnen de implementatie van deze praktijken belemmeren. Hoe kunnen we deze uitdagingen aanpakken?

 • Met onderzoek en ontwikkeling.
 • Met voorschriften en normen.
 • Met educatie en bewustwording.

Het recyclen van hernieuwbare energie is essentieel voor een duurzamere en schonere toekomst.


vehículos solares

VOERTUIGEN OP ZONNE-ENERGIE ZIJN AL REALITEIT

Voertuigen op zonne-energie zijn voertuigen die worden aangedreven door zonne-energie, d.w.z. ze gebruiken zonnepanelen om de energie van de zon op te vangen en om te zetten in elektriciteit voor de elektromotor die het voertuig aandrijft.

DE ROL VAN ZONNEVOERTUIGEN IN MOBILITEIT

Deze voertuigen zijn een duurzame en milieuvriendelijke vorm van transport, omdat ze geen broeikasgassen uitstoten en gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen.

Tot nu toe hebben zonnevoertuigen een geleidelijke en gestage groei doorgemaakt, hoewel hun aanwezigheid op de wegen nog steeds beperkt is in vergelijking met conventionele voertuigen. Opgemerkt moet worden dat de ontwikkeling en toepassing van zonnevoertuigen in Europa van land tot land kan verschillen door verschillen in infrastructuur, klimaat en overheidsbeleid.

Aangezien zonnevoertuigen een belangrijke rol spelen in duurzame mobiliteit en het potentieel hebben om aanzienlijk bij te dragen aan de vermindering van de koolstofvoetafdruk in de transportsector, kunnen we de volgende aspecten benadrukken die van cruciaal belang zijn:

 • De elektriciteit die door de zonnepanelen wordt opgewekt, wordt opgeslagen in accu’s aan boord die essentieel zijn om energie op te slaan tijdens zonuren en om het voertuig te laten rijden wanneer er geen zonlicht beschikbaar is.
 • Dit soort voertuigen heeft meestal een aerodynamisch ontwerp dat geoptimaliseerd is om de windweerstand te verminderen en zo de energie-efficiëntie te verbeteren.
 • Een lichtgewicht constructie is essentieel om het energieverbruik tot een minimum te beperken. Lichtgewicht materialen zoals koolstof en aluminium worden gebruikt om het totale gewicht van het voertuig te verminderen.
 • Energiebeheersystemen zijn essentieel voor het beheer van de elektriciteit die wordt opgewekt door de zonnepanelen en de distributie ervan naar de accu en de motor.
 • Bij zonnevoertuigen is energieopslag een van de grootste uitdagingen. De batterijen moeten efficiënt zijn en genoeg energie kunnen opslaan om het voertuig ’s nachts of bij weinig licht te laten rijden.

Concluderend kunnen we stellen dat zonnevoertuigen een innovatieve vorm van transport zijn die zonne-energie gebruikt om op een duurzame en milieuvriendelijke manier te werken. Efficiëntie, ontwerp en energieopslag zijn belangrijke aspecten voor de prestaties en levensvatbaarheid van deze voertuigen in verschillende toepassingen.


Meer weten? Ga naar de Nara Solar nieuwsblog.


comunidades energéticas renovables

GEMEENSCHAPPEN VOOR HERNIEUWBARE ENERGIE

Hernieuwbare Energiegemeenschappen zijn een initiatief dat steeds relevanter wordt op het gebied van energie en duurzaamheid. Ze bestaan uit groepen individuen, huishoudens, bedrijven of organisaties die samenkomen om gezamenlijk hernieuwbare energie op te wekken, te delen en te beheren.

KENMERKEN EN VOORDELEN VAN DUURZAME ENERGIEGEMEENSCHAPPEN

Het belangrijkste doel van energiegemeenschappen is om ecologische, economische en sociale voordelen te bieden aan hun leden en de omgeving waarin ze actief zijn.

Energiegemeenschappen zijn onderverdeeld in twee rechtsvormen:

 • Hernieuwbare energiegemeenschappen: bestaan uit individuen of juridische entiteiten die zich verenigen om hernieuwbare energieprojecten te ontwikkelen, met als doel economische, milieu- of sociale voordelen te behalen.
 • Burger-energiegemeenschappen: bestaan uit individuen die zich verenigen om hun eigen hernieuwbare energie te produceren, te verbruiken en te beheren.

Hoewel beide modellen veel punten gemeen hebben, moeten in het geval van gemeenschappen voor hernieuwbare energie de partners of leden zich in de buurt van hernieuwbare installaties bevinden.

Voordelen van energiegemeenschappen

REC’s bieden een aantal belangrijke voordelen, zowel lokaal als wereldwijd. Enkele daarvan zijn de volgende:

 • Ze wekken schone energie op uit hernieuwbare bronnen, waardoor de uitstoot van broeikasgassen vermindert.
 • Leden van een REC kunnen hun elektriciteitsrekening verlagen door hun eigen energie op te wekken en te verbruiken.
 • Door lokale opwekking en in sommige gevallen energieopslagsystemen te hebben, zijn gemeenschappen die gebruik maken van hernieuwbare energie beter bestand tegen onderbrekingen in het conventionele elektriciteitsnet.
 • De implementatie en het onderhoud van hernieuwbare energieprojecten in REC’s kunnen lokale banen opleveren in installatie, exploitatie en onderhoud.

De verspreiding van REC’s en projecten voor hernieuwbare energie varieert in de tijd en wordt beïnvloed door verschillende factoren, waaronder wijzigingen in de regelgeving, lokale investeringen en milieubewustzijn.

Uiteindelijk hangt het succes van hernieuwbare energiegemeenschappen af van de actieve samenwerking van hun leden, een geschikte infrastructuur en het lokale regelgevende kader.


residuos cero

NUL AFVAL

De term “nulafval” verwijst naar een van de principes die gericht is op het hergebruiken van producten zodat ze niet terugkeren naar de natuur in de vorm van afval of vuilnis.  Het belangrijkste doel is om de impact op het milieu te minimaliseren en duurzaamheid te bevorderen door praktijken aan te nemen die het ontstaan van afval voorkomen.

“ZERO WASTE” UN ESTILO DE VIDA SIN PRODUCIR RESIDUOS

Deze term werd in 1990 bedacht door Paul Palmer, een milieuactivist en voorvechter van duurzaamheid. De bedenker ervan geloofde in de haalbaarheid van een significante vermindering van de hoeveelheid afval die gestort wordt en promootte het idee om afval te elimineren.

In 2002 werd de Zero Waste International Alliance opgericht, die de principes en normen van de beweging vaststelde en hielp om de belangrijkste doelstellingen en benaderingen te definiëren.

De nulafvalbeweging is gebaseerd op 5 fundamentele principes, ook bekend als de 5 V’s:

 1. Weiger wat je niet nodig hebt, wat inhoudt dat je weloverwogen keuzes maakt bij het kopen van producten en producten vermijdt die een grote hoeveelheid afval genereren.
 2. Verminder wat je wel nodig hebt, door bewust te kopen, aankopen te plannen en bulkproducten te gebruiken.
 3. Hergebruik alle soorten materialen, verpakkingen en omhulsels, wat betekent dat je nieuwe manieren moet vinden om voorwerpen te gebruiken.
 4. Recycle alles wat niet kan worden afgekeurd of gereduceerd en zorg ervoor dat gerecycled materiaal op de juiste manier wordt beheerd en wordt omgezet in nieuwe producten in plaats van te worden verspild.
 5. “Rot”/ontbinden. Organische materialen zoals voedselafval worden gescheiden voor compostering in plaats van te worden weggegooid.

Enkele maatregelen die al zijn geïmplementeerd naar aanleiding van deze beweging zijn bijvoorbeeld het in rekening brengen van het gebruik van plastic artikelen in zowel winkels als supermarkten om het gebruik ervan te verminderen, omdat ze tot de meest vervuilende artikelen behoren.

De ‘zero waste’-beweging heeft zich in de loop der tijd ontwikkeld uit de ideeën en inspanningen van verschillende mensen en bewegingen die zich bezighouden met duurzaamheid en milieubehoud. Door deze principes aan te nemen, kunnen individuen, gemeenschappen en bedrijven bijdragen aan milieubehoud door hun afvalvoetafdruk te verkleinen en duurzamere praktijken in hun levensstijl en bij de productie van goederen en diensten te bevorderen.


incendios forestales

BOSBRANDEN ZORGEN VOOR MEER CO2-UITSTOOT

Tot nu toe hebben we deze zomer in Spanje te maken gehad met een groot aantal bosbranden, waardoor honderdduizenden gezinnen uit hun huizen moesten worden gezet en die een aanzienlijke impact op het milieu hebben gehad met ernstige gevolgen voor de gezondheid.

HERNIEUWBARE ENERGIE IN BRANDPREVENTIE

Volgens rapporten van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) veroorzaken bosbranden tot een derde van de koolstofemissies van wereldwijde ecosystemen, een fenomeen dat de klimaatverandering versterkt en de effecten ervan verergert.

Er zijn veel oorzaken voor bosbranden en veel factoren die de verspreiding van bosbranden beïnvloeden, waaronder: klimaatverandering, de leegloop van het platteland en slecht stedelijk bosbeheer, dat niet is ontworpen om bosbranden te voorkomen of te beperken.

Een van de meest solide oplossingen in de strijd tegen klimaatverandering en bij het voorkomen van bosbranden is het gebruik van hernieuwbare energie, omdat schone energiecentrales fungeren als brandgangen en de verspreiding van branden voorkomen doordat ze volledig zijn vrijgemaakt van struiken en stoppels.

Hoe kan hernieuwbare energie bijdragen aan brandpreventie en -vermindering?

 • Door middel van systemen voor vroegtijdige waarschuwing en bewaking: Duurzame energiebronnen, zoals zonne- en windenergie, kunnen systemen voor bewaking en vroegtijdige waarschuwing in brandgevoelige gebieden van stroom voorzien. Deze systemen kunnen bestaan uit rookdetectiecamera’s, temperatuursensoren en bewakingssystemen die branden in een vroeg stadium kunnen detecteren, zodat er snel en efficiënt kan worden gereageerd.
 • Energievoorziening in landelijke gebieden: in dit geval kunnen hernieuwbare energiebronnen een betrouwbare energiebron vormen voor weerstations, communicatietorens en andere apparaten die worden gebruikt voor het bewaken en detecteren van branden.
 • Gebruik van schone technologieën in bosbeheer: duurzaam bosbeheer kan het gebruik van elektrische machines en voertuigen op basis van hernieuwbare energie omvatten, waardoor de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen wordt verminderd en de uitstoot van vervuilende gassen die het risico op bosbranden kunnen vergroten, wordt teruggedrongen.

Hernieuwbare energiebronnen kunnen een sleutelrol spelen bij brandpreventie en -vermindering en tegelijkertijd duurzaamheid en milieubescherming bevorderen, waarbij de negatieve gevolgen voor de CO2-uitstoot tot een minimum worden beperkt.


eficiencia

HET BELANG VAN ENERGIE-EFFICIËNTIE IN BEDRIJVEN

De term energie-efficiëntie verwijst naar het geoptimaliseerde en verantwoorde gebruik van energie om een bepaald niveau van productie, diensten of comfort te bereiken terwijl het verbruik van energiebronnen tot een minimum wordt beperkt.

HOE EFFICIËNTIE BEVORDEREN IN BEDRIJVEN

Energie-efficiëntie kan in een groot aantal contexten worden toegepast en bij deze gelegenheid willen we het belang ervan in bedrijven benadrukken.

In de bedrijfscontext gaat het om het implementeren van maatregelen en praktijken die de productiviteit en het concurrentievermogen van het bedrijf verbeteren en tegelijkertijd het energieverbruik verminderen en de impact op het milieu minimaliseren.

Het bevorderen van efficiëntie in bedrijven vereist een allesomvattende aanpak, variërend van organisatiecultuur tot de implementatie van geavanceerde technologieën. Welke strategieën kunnen we toepassen om dit te bereiken?

 1. Bewustwording en training: werknemers opvoeden en trainen over het belang van energie-efficiëntie, omdat ze dan eerder geneigd zullen zijn om bewuste beslissingen te nemen met betrekking tot energiegebruik.
 2. Energie-audits: door regelmatig audits uit te voeren om gebieden met inefficiënt gebruik van energie en hulpbronnen te identificeren, kunnen mogelijkheden voor verbetering worden geïdentificeerd en acties worden geprioriteerd.
 3. Investeringen in technologie: door gebruik te maken van geavanceerde technologieën, zoals energiebeheersystemen of automatisering, kunnen we het energieverbruik in operationele processen optimaliseren.
 4. Verantwoord gebruik van apparatuur en toestellen: door het aanmoedigen van praktijken zoals het uitschakelen van lichten en toestellen wanneer ze niet in gebruik zijn of het selecteren van toestellen met energie-efficiëntiecertificaten.
 5. Interne en externe samenwerking: werken met multidisciplinaire teams en partnerschappen zoeken met externe organisaties, zoals energieconsultants of overheidsinstanties, om aanvullende inzichten en kennis te verwerven.

Dit heeft niet alleen economische voordelen in de zin van lagere bedrijfskosten, maar ook voordelen voor het milieu in de zin van minder uitstoot van broeikasgassen.

Zoals hierboven vermeld, kan energie-efficiëntie in vele contexten worden toegepast, waaronder thuis. Hoe kunnen we thuis energie-efficiënter zijn? Ontdek het in het volgende artikel.


impacto

HOE BEÏNVLOEDEN HERNIEUWBARE ENERGIEBRONNEN DE SAMENLEVING?

Hernieuwbare energie heeft een aanzienlijke impact op de samenleving. De toepassing en uitbreiding ervan kan ecosystemen herstellen, de opwarming van de aarde tegengaan en de levenskwaliteit verbeteren.

DE SIGNIFICANTE IMPACT VAN HERNIEUWBARE ENERGIEBRONNEN

Duurzame energiebronnen zijn niet alleen in staat om schone energie op te wekken, ze geven ook vorm aan de manier waarop we leven, werken en met onze omgeving omgaan. Er zijn een aantal manieren waarop hernieuwbare energiebronnen de samenleving beïnvloeden:

Vermindering van uitstoot en beperking van klimaatverandering: Door traditionele energiebronnen op basis van fossiele brandstoffen zoals kolen en olie te vervangen door schone bronnen zoals zonne-, wind- en waterkracht, helpen hernieuwbare energiebronnen de klimaatverandering te beperken en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Stimuleren van technologische innovatie: de uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen heeft een golf van innovatie teweeggebracht in de ontwikkeling van efficiëntere zonnepanelen, energieopslagsystemen en effectievere energieoplossingen.

Culturele verandering en milieubewustzijn: hernieuwbare energiebronnen stimuleren duurzaam leven en naarmate de samenleving zich meer bewust wordt van de milieueffecten van energieproductie en -verbruik, ontstaat er een milieubewuste mentaliteit.

Herwaardering van lokale hulpbronnen: Veel gemeenschappen kunnen hun natuurlijke hulpbronnen gebruiken om lokaal energie op te wekken, wat leidt tot herwaardering van lokale hulpbronnen en meer zelfbeschikking.

Banen scheppen en economische stimulans: De overgang naar een toekomst met hernieuwbare energie creëert banen op verschillende gebieden, van productie en installatie van apparatuur tot beheer en onderhoud van faciliteiten. Deze arbeidskrachten dragen bij aan de economische groei en het welzijn van deze gemeenschappen.

We kunnen stellen dat hernieuwbare energiebronnen een diepgaand effect hebben op de samenleving en het lijdt geen twijfel dat, nu we verder gaan, de verdere toepassing ervan essentieel is om een duurzamere en rechtvaardigere toekomst voor de komende generaties te garanderen.


almacenamiento energético

DE TOEKOMST VAN ENERGIEOPSLAG

In de strijd tegen klimaatverandering komt energieopslag naar voren als een belangrijke pijler, die essentieel is voor een betrouwbare en flexibele energievoorziening. Als de zon ondergaat en de wind verschuift, kunnen hernieuwbare energiebronnen afnemen of helemaal stoppen, en dit is waar energieopslag om de hoek komt kijken.

INNOVATIE EN ENERGIETRANSFORMATIE

Energieopslag speelt een cruciale rol bij het overwinnen van een van de grootste uitdagingen van hernieuwbare energie: intermittentie. Van de verschillende energieopslagsystemen zijn accu’s een van de meest gebruikte technologieën vanwege hun flexibiliteit en aanpasbaarheid aan verschillende toepassingen en omgevingen.

Energieopslagsystemen op basis van lithium-ionbatterijen hebben bewezen toonaangevend te zijn op het gebied van energieopslag op kleine en middelgrote schaal en hebben de populariteit van elektrische voertuigen en de integratie van opslagsystemen voor thuis gestimuleerd.

Verbeteringen in batterijtechnologie zijn een constante in de energie-industrie. Onderzoek en ontwikkeling leiden tot innovatieve oplossingen, zoals solid-state batterijen. Daarnaast winnen technologieën zoals thermische opslag terrein in industriële en grootschalige toepassingen.

Energie-innovatie en -transformatie beperkt zich niet alleen tot energieopslag in batterijen, maar gaat verder dan dat. Enerzijds is groene waterstof in opkomst als een veelzijdige energiedrager en een vorm van langetermijnopslag. Aan de andere kant spelen kunstmatige intelligentie en geavanceerd gegevensbeheer ook een sleutelrol in de toekomst van energieopslag.

Energieopslag stelt ons voor een aantal uitdagingen:

 • Gebrek aan specifieke regelgeving en duidelijke normen.
 • De hoge kosten van opslagtechnologieën.
 • De noodzaak om de energie-efficiëntie verder te verbeteren.

Concluderend wordt energieopslag gepresenteerd als een belangrijke factor in de overgang, met het potentieel om de energiekwaliteit te verbeteren en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.


Meer informatie over hernieuwbare energiebronnen in de nieuwssectie over Nara Solar.


Aire acondicionado

HOE KAN IK DE AIRCONDITIONING EFFICIËNT PROGRAMMEREN?

Om de hitte in de zomer te bestrijden, maken velen van ons gebruik van airconditioning. Het probleem is dat airconditioning onze beste vriend kan zijn om de hoge temperaturen te bestrijden, maar de slechtste vriend voor onze portemonnee.

TIPS OM DE LUCHT TE REGULEREN EN ENERGIE TE BESPAREN

Het regelen van de airconditioning is essentieel om betere prestaties en aanzienlijke energiebesparingen te bereiken.

De ideale temperatuur van de airconditioning om energie te besparen moet volgens het Instituut voor de Diversificatie van Energiebesparing (IDAE) tussen 24-26 graden zijn. Elke extra graad die u de temperatuur verlaagt, verhoogt het energieverbruik met 6-8%. Het is echter niet alleen belangrijk om een stabiele temperatuur te behouden, maar ook om een airconditioner te hebben met een hoge mate van efficiëntie (A+++).

Bij het installeren van de airconditioner is het belangrijk om direct zonlicht te vermijden, omdat dit de airconditioner kan beschadigen en er meer energie nodig is om te werken. Houd ook de filters schoon en laat een vakman een onderhoudscontrole uitvoeren op de door de fabrikant aanbevolen tijdstippen.

Welke andere tips kunnen we volgen?

 1. Gebruik de energiebesparende “eco”-modus, waarmee je de ventilatorsnelheid en temperatuur kunt aanpassen om de energie-efficiëntie te maximaliseren.
 2. Stel de timer in om de apparatuur aan en uit te zetten als je ze nodig hebt.
 3. Houd deuren en ramen gesloten en zorg voor goede isolatie in huis. Een goede afdichting helpt om de gewenste temperatuur te behouden en de airconditioning minder hard te laten werken.
 4. Gebruik slimme thermostaten om de temperatuur aan te passen aan je voorkeuren en gebruikspatronen. Op deze manier kunnen de instellingen worden geoptimaliseerd voor een efficiënter energiegebruik.

Deze tips kunnen variëren afhankelijk van het airconditionermodel en de specifieke omgevingsomstandigheden. Het wordt aanbevolen om airconditioners zo weinig mogelijk te activeren en deze systemen te ondersteunen met ventilatoren.


Wil je duurzamer leven? Lees het volgende artikel “Apps die je helpen duurzamer te leven”, beschikbaar in de Nara Solar nieuwssectie.


ESG

DE ESG-CRITERIA

ESG-criteria (Environmental, Social en Governance) verwijzen naar een reeks milieu-, sociale en governancefactoren van een bedrijf of entiteit. Ze worden gebruikt om te beoordelen hoe een organisatie omgaat met de uitdagingen en kansen met betrekking tot milieu-, sociale en bestuursaspecten van haar activiteiten.

WAT IS HET BELANG VAN DEZE CRITERIA?

ESG-criteria worden steeds vaker in overweging genomen door beleggers en aandeelhouders bij het nemen van beleggingsbeslissingen, omdat zij erkennen dat goed beheer van milieu-, sociale en bestuurskwesties een positieve invloed kan hebben op de financiële prestaties van een bedrijf op de lange termijn.

E voor milieu: verwijst naar de praktijken van een bedrijf met betrekking tot het milieu. Bijvoorbeeld natuurlijk afvalbeheer, uitstoot van broeikasgassen of energie-efficiëntie.

S voor Sociaal: verwijst naar de manier waarop een bedrijf omgaat met de mensen die deel uitmaken van zijn teams en zijn leveranciers. Bijvoorbeeld eerlijke arbeidspraktijken, gezondheid en veiligheid op het werk of mensenrechten, diversiteit en inclusie.

G voor Governance: verwijst naar de inzet van bedrijven voor goed bestuur, ethische en gedragscodes, transparantie en anticorruptie van de raad van bestuur en het managementteam.

ESG-criteria zijn om verschillende redenen belangrijk:

 1. Ze helpen bedrijven om risico’s op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur te identificeren en te beheersen.
 2. Ze bevorderen duurzaamheid op lange termijn door duurzame praktijken te integreren in de strategie en activiteiten van een bedrijf.
 3. Ze zorgen voor financieel rendement omdat er bewijs is dat bedrijven die goed presteren op het gebied van ESG-criteria betere financiële resultaten op de lange termijn kunnen behalen.
 4. Ze weerspiegelen de sociale verantwoordelijkheid van een bedrijf ten opzichte van het milieu waarin het actief is en zijn stakeholders.

Uiteindelijk zijn ze belangrijk omdat ze bedrijven helpen risico’s te beheren, duurzaamheid te bevorderen, de financiële prestaties te verbeteren en bedrijfsverantwoordelijkheid aan te tonen.